Navigácia

 • 19. 9. 2017

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň športu - 18.9.-22.9.

  Pripravované aktivity a podujatia v rámci Európskeho týždňa športu

   

  18.9.2017 – „Milujem pohyb“ – počas prvej vyučovacej    

                          hodiny (triednickej hodiny) všetci spolu      

                          cvičíme a súťažíme v priestoroch školy

                          a školského areálu

  19.9.2017 – Medzitriedny volejbalový turnaj – hrá sa v čase po   vyučovaní od 14,00 – 16,00 hod.

                      - triedy odovzdajú súpisky v pondelok (18.9.)

                        do 3.  vyučovacej hodiny

  20.9.2017 – Strečingové a relaxačné cvičenia -  pre verejnosť 

                        v priestoroch telocvične gymnázia v čase  od

                       18,00 do 19,30 hod.

  21.9.2017 – Turistická vychádzka k Jezerskému jazeru a do

                         Bachledovej doliny – pre všetkých žiakov  

                         a učiteľov gymnázia v čase od 8,00 do 13,30 hod.

  22.9.2017 – Športové popoludnie pre rodičov a žiakov

                        športové hry určené pre rodičov a žiakov 

                        gymnázia a širšej verejnosti (podľa záujmu)

   

  PhDr. Miroslav Zelina, vedúci kabinetu TSV

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude  v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi  4.9.2017 o 9.00 hod. (po svätej omši, ktorá bude o 8.00 hod. v kostole ). Potom si pôjdu žiaci prevziať do svojich tried učebnice, preto je potrebné priniesť tašky a prezúvky.  Riadne vučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 5.9. 2017.

   

 • 29. 6. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Do školy na bicykli

  V dňoch 12. – 16. júna 2017 sme sa zapojili do  3. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“.

       Hlavným cieľom kampane bolo predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku a podnietiť záujem o využívanie bicykla, kolobežky či iného udržateľného spôsobu dopravy (napr. kolieskové korčule) ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.
       Túto kampaň podporil úspešný slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý predstavuje pozitívny vzor žitia pre mnohých ľudí na celom svete.

       Na základe tejto aktivity sme vyhlásili školskú súťaž medzi triedami a jednotlivcami v doprave do školy na bicykli, kolobežke či inom udržateľnom spôsobe dopravy (napr. kolieskové korčule). Vypracovali sme Štatút školskej súťaže, ktorý zahŕňal rôzne súťaže a aktivity: súťaž v rýchlosti, zručnosti a obratnosti na bicykli, súťaž v počte najazdených km jednotlivcov aj samotných tried, získaní Kariet Petra Sagana, či propagačnej jazde na bicykli ulicami nášho mesta.

       Do jednotlivých foriem súťaže sa spolu zapojilo 55 žiakov (83,33%), ktorí spolu prešli na bicykli či kolieskových korčuliach 2179,4 km. Je potešujúce, že do tejto aktivity sa zapojili aj 5 učitelia (50%), ktorí spolu nakrútili na bicykli 153 km.

  Výsledky jednotlivých súťaži

   

  Jazda na bicykli v rýchlosti, obratnosti a zručnosti – dievčatá

  1. miesto   Poláčeková Miriama     2.A
  2. miesto  Krempaská Jana    1.A
  3. miesto   Novotná Viktória   2.A
    

  Jazda na bicykli v rýchlosti, obratnosti a zručnosti – chlapci

  1. miesto   Sičár Jozef   1.A
  2. Novotný Filip Radovan   2.A
  3. Drienovský Marek   2.A
    

  Dosiahnutie najväčšieho počtu najazdených km - žiaci

  1. miesto   Tužáková Bernadeta – 200 km   3.A
  2. miesto   Štefaňák Samuel – 140 km   1.A
  3. miesto   Ziburová Veronika – 120 km    1.A
    

  Dosiahnutie najväčšieho počtu najazdených km – učitelia

  1. miesto   Krejgerová Daniela – 48   km
  2. miesto   Semančíková Mária – 40 km
  3. miesto   Čarnogurská Mária – 36 km
    

  Konečné poradie tried

  1. miesto 1.A   241 bodov
  2. miesto 3.A   172,5 boda
  3. miesto 2.A    96,5 boda
    

       Dňa 19.6.2017 bolo urobené vyhodnotenie súťaže za účasti všetkých žiakov školy, zástupcu RŠ a ostatných vyučujúcich. Odmenené triedy a jednotlivci dostali športové poháre, cyklistické bundy a tričká, malé upomienkové cyklistické darčeky a sladkosti.

       Na tieto ceny prispeli: Mesto Spišská Stará Ves, ZRPŠ pri Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a MUDr. Anton Mačutek.

       Netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie tohto podujatia v rámci celonárodnej kampane, ktoré bude do 30.6.2017.

  PhDr. Miroslav Zelina, školský koordinátor

 • 19. 6. 2017

  Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie Školský výlet boli pridané fotografie.

 • Štatút školskej súťaže „Do školy na bicykli 2017“

  A. VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR A SPOLUORGANIZÁTORI SÚŤAŽE

  Článok 1

  Školskú súťaž „Do školy na bicykli 2017“ vyhlasuje predmetová komisia (ďalej len PK) výchov a spoločenskovedných predmetov v spolupráci s vedením školy, zriaďovateľom – Mestom Spišská Stará Ves,  so ZRPŠ školy a ostatnými PK gymnázia.

  Článok 2

  Organizátor súťaže  môže kedykoľvek v priebehu súťaže štatút zmeniť, alebo súťaž úplne zrušiť.

  B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE

  Článok 3

  Poslaním súťaže je  podnietiť záujem o využívanie bicykla, kolobežky či iného udržateľného spôsobu dopravy (napr. kolieskové korčule) ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním našich žiakov.

  Článok 4

  Súťaže sa zúčastňujú celé triedne kolektívy 1. až 3. ročníka a všetci učitelia školy.

  C. TERMÍN SÚŤAŽE

  Článok 5

  Súťaž bude prebiehať v dňoch 12. – 16. júna 2017.

  D. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

  Článok 6

  Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy a učitelia, ktorí prídu do školy na bicykli, kolobežke či inom udržateľnom spôsobe dopravy (napr. kolieskové korčule).

  E. PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽE

  Článok 7

  Priebeh súťaže

  Každý príchod žiaka a učiteľa do školy, jeho alternatívny spôsob a vzdialenosť (na bicykli, kolobežke či inom udržateľnom spôsobe dopravy - napr. kolieskové korčule) bude riadne evidovaný prostredníctvom súťažných hárkov učiteľmi školy. Zároveň žiaci dostanú každý deň „Kartu Petra Sagana“.

  Súčasťou súťaže bude aj súťaž jednotlivcov, zapojenie sa žiakov do súťaže v rýchlosti, zručnosti a obratnosti na uvedených dopravných prostriedkoch, ktorá bude prebiehať v dňoch 14. a 15. júna 2017 v areáli školy. K tejto súťaži budú vydané samostatné propozície v deň konania súťaže.

  Článok 8

  Po skončení súťažného týždňa budú zverejnené výsledky 19. júna 2017. Hodnotenie bude nasledovné: a) pri hodnotení tried sa sčítajú všetky vzdialenosti žiakov (cesta do školy a späť) na bicykli, kolobežke či kolieskových korčuliach. Dosiahnutá vzdialenosť sa vydelí počtom žiakov v triede, čím sa získa priemer na jedného žiaka. Poradie tried sa určí od najvyššieho po najnižší získaný priemer na žiaka, za čo budú triede pridelené body (pozri tabuľku nižšie),

                       b) pri hodnotení jednotlivcov sa určí poradie žiakov na základe dosiahnutej vzdialenosti cesty do školy a späť uvedeným alternatívnym spôsobom počas trvania súťaže. Aj individuálne umiestnenie žiakov od 1. po 20 miesto bude bodovo ohodnotené a body sa následne pričítajú triede (pozri tabuľku nižšie),

                       c) za zapojenie sa do súťaže v rýchlosti, zručnosti a obratnosti na uvedených dopravných prostriedkoch bude pridelený jeden bod za účasť, ktorý sa pripíše v konečnom hodnotení triede a ďalšie body sa pridelia podľa umiestnenia na 1. – 3. mieste (pozri tabuľku nižšie),

                      d) za každú kartu Petra Sagana získava trieda jeden bod,

                      e) vzdialenosť alternatívnej dopravy učiteľov sa pripočíta k triede takto: triedny učitelia svojej triede, ostatní učitelia môžu svoju vzdialenosť „darovať“ ktorejkoľvek triede podľa zváženia.

   

  Tabuľka bodového hodnotenia

  Hodnotenie disciplíny

  Názov hodnotenia

  Umiestnenie

  Body

  a)

  Dosiahnutý priemer vzdialenosti alternatívnej dopravy za triedu na žiaka

  1. miesto

  10

  1. miesto

  10

  1. miesto

  5

  b)

  Individuálne umiestnenie žiakov v dosiahnutej vzdialenosti alternatívnej dopravy

  1. miesto

  20

  •  

  19

  •  
  •  
  •  

  20. miesto

  18

  .

  .

  1

  c)

  Súťaž v rýchlosti, zručnosti a obratnosti

  1. miesto

  5

  1. miesto

  4

  1. miesto

  3

  1. – n-té miesto

  1

  d)

  Karta Petra Sagana

  za každú získanú kartu

  1

  e)

  Vzdialenosti alternatívnej dopravy učiteľov

  pridelenie vzdialenosti triede

   

  -

   

  F. PORADIE A CENY

  Článok 9

  Poradie v súťaži tried sa určí podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov po ich sčítaní za jednotlivé bodované disciplíny. V individuálnej súťaži  v rýchlosti, zručnosti a obratnosti sa poradie určí podľa najnižšieho dosiahnutého času.

  Článok 10

  Ceny budú skôr symbolické a zabezpečené z prostriedkov ZRPŠ, zriaďovateľa a sponzorov.

  G. BONUS

  Článok 11

  Každý žiak, ktorí získa 5 Kariet Petra Sagana, môže odmietnuť jednu „zlú známku“ vo vyučovacom predmete. Konkrétne predmety budú v priebehu súťažného týždňa každý deň zverejňované. 

 • Fyzikálny krúžok a FKS 2016/17

  Do celoslovenskej súťaže organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave sa zapájajú žiaci našej školy už dve desaťročia. Fyzikálny korešpondenčný seminár (v skratke FKS), je rozdelený na dve samostatne sa vyvíjajúce časti, jedna je počas zimného semestra a druhá je počas letného semestra. Po ukončení každého semestra je vyhodnotenie a v semestri sú tri kolá počas, ktorých prihlásení žiaci riešia úlohy. V samotnej súťaži čo nás teší pribudli aj praktické fyzikálne  úlohy. V skupine B za mladších žiakov reprezentoval školu Jozef Sičár žiak 1.A triedy. Po prvom kole sa umiestnil na 18. mieste zo 69 súťažiacich žiakov slovenských gymnázií, z ktorých mnohé majú prírodovedné zameranie. Po 2.kole súťaže sa posunul na 14. miesto.  Zimný semester  skončil na 12. mieste.

  Súťaž pokračovala  letným  semestrom, v ktorej po prvom kole sa žiak  Sičár umiestnil na 28. mieste, v druhom kole sa  zlepšil a posunul na 17. miesto. Celoslovenskú súťaž ukončil po 3.kole na 18. mieste.

 • 2. 6. 2017

  Do galérie English week boli pridané fotografie.

 • English week

  Často sa nás pýtajú, ako oživiť školské vyučovanie. Ak nerátame nápady, ktoré chcú rovno zrušiť školu, vyskytne sa v odpovediach i niečo také ako škola hrou, pretože zábavné aktivity dokážu zaujať väčšiu skupinu študentov a urobiť hodinu zaujímavejšou.

  A prečo potom nevyužiť možnosť a stráviť tri dni spoločne s anglickým lektorom, kedy môžete zlepšiť komunikáciu v angličtine inak ako sme na to zvyknutí. Práve 3.A mala túto možnosť. Takže počas maturít sme od pondelka (22.5) do stredy (24.5) speakovali s Johnom Grahamom. Ten si pre nás pripravil rôzne hry, pri ktorých sme sa rozprávali medzi sebou, trošku zapojili mozgové bunky, možno popustili uzdu našej fantázii a vytasili do boja kreativitu. 

  Na začiatku dňa sme mali aktivity, pri ktorých sme sa rozprávali medzi sebou na rôzne témy. Na papierikoch sme mali napísané vety, ktoré opisovali našu situáciu a my sme chodili od jedného spolužiaka k druhému a rozprávali sa. Ďalšou podobnou hrou bolo rozprávanie v kruhu. Papieriky sme kolovali medzi sebou a stále sa rozprávali o niečom inom. Potom prišli na rad aktivity, v ktorých sme museli zapojiť aj istú dávku kreativity a nápadu. Napríklad sme si vytvárali vlastné podnikanie, odhaľovali klamstvá, vcítili sa do kože cestovného konzultanta.

  Aktivity boli rôzne, zaujímavé i menej zaujímavé, ale mali sme možnosť si upevniť to, čo už sme vedeli a stráviť speakovaním viac ako 45 minút na bežnej hodine. Každému z nás to niečo dalo a aj sme si z toho niečo odniesli, naučili sa. A o tom to predsa je.

  Ivana Kostková, 3.A

 • 2. kolo prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018

  OZNAM

   

  Riaditeľka Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves oznamuje, že

   

  vypisuje 2. kolo

   

  prijímacích skúšok v prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018

  v organizačnej zložke

   

  Gymnázium, SNP 3/5,  Spišská Stará Ves,  odbor 7902 J – gymnázium

   

  Termín prijímacej skúšky v 2. kole je 20.06.2017 o 8.00 hod. v budove  Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves.

   

  Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke: https://gssvznamky.edupage.org

   

  Prihlášky je možné doručiť osobne alebo poštou do 9.6.2017 na adresu školy:

   

  Spojená škola

  Štúrova 231/123

  061 01 Spišská Stará Ves    

   

   

   

                                                                            

                                                                             Mgr. Anna Kromková

                                                                                riaditeľka školy

 • Chemická olympiáda kategória C

  Študenti prvého ročníka sa v tomto školskom roku zapojili aj do chemickej olympiády. Po zvládnutí domáceho kola sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali Jakub Dlhý, Darina Čupková, Tatiana Krettová a Veronika Ziburová. V Prešovskom  kraji bolo v tomto školskom roku približne 70 úspešných riešiteľov. Traja naši študenti sa prebojovali aj na krajské kolo, kde pozvánku získalo  40 najlepších. Blahoželáme úspešným riešiteľkám – Veronike Ziburovej, ktorá sa umiestnila na 14. mieste a Tatiane Krettovej, ktorá obsadila 16. miesto. Aj Darinka a Jakub si zaslúžia pochvalu za čas a snahu, ktoré venovali chémii vo svojom voľnom čase.

 • 19. 5. 2017

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Výsledková listina 1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia

  Por.

  Kód

  PS SJL

  PS MAT

  T9 VUJ

  T9 MAT

  Prospech

  Súťaže

  Spolu

  Spĺňa kritériá

  1.

  CU43A

  46

  57

  84

  100

  40

  10

  337

  Áno

  2.

  CO65U

  52

  58,5

  84

  100

  40

   

  334,5

  Áno

  3.

  XE74O

  47

  51

  80

  100

  40

  10

  328

  Áno

  4.

  SE53E

  54

  48

  80

  95

  40

   

  317

  Áno

  5.

  KY65E

  48

  47,5

  76

  95

  39

  10

  315,5

  Áno

  6.

  RY86U

  50

  48

  84

  90

  35

   

  307

  Áno

  7.

  NA51O

  50

  39

  76

  90

  40

  10

  305

  Áno

  8.

  ME71E

  50

  51,5

  88

  75

  38

   

  302,5

  Áno

  9.

  MY31E

  44

  57

  72

  100

  28

   

  301

  Áno

  10.

  ZO46A

  50

  54

  80

  75

  40

   

  299

  Áno

  11.

  DY55E

  47

  40

  92

  80

  40

   

  299

  Áno

  12.

  KA65E

  56

  52

  76

  75

  40

   

  299

  Áno

  13.

  PY34Y

  36

  42

  68

  100

  37

   

  283

  Áno

  14.

  TE20U

  52

  45

  60

  85

  35

   

  277

  Áno

  15.

  XU74O

  50

  39

  68

  80

  39

   

  276

  Áno

  16.

  TY82E

  49

  27

  84

  80

  35

   

  275

  Áno

  17.

  KE27U

  43

  49

  72

  75

  28

   

  267

  Áno

  18.

  RA27E

  49

  24

  76

  80

  29

   

  258

  Áno

  19.

  ZA88Y

  51

  44

  72

  55

  27

   

  249

  Áno

  20.

  ME17U

  50

  31

  80

  45

  35

   

  241

  Áno

  21.

  NY06Y

     

  92

  90

  40

   

  222

  Prijatá bez PS

  22.

  JO85A

  48

  34

  40

  70

  24

   

  216

  Áno

  23.

  NY58E

  51

  26

  80

  25

  34

   

  216

  Áno

  24.

  XY01A

  0

  0

  80

  95

  35

   

  210

  N

  25.

  WY68U

  43

  23

  72

  65

  0

   

  203

  Áno

  26.

  KO20E

  0

  0

  60

  95

  39

   

  194

  N

  27.

  HY65Y

  0

  0

  64

  60

  39

   

  163

  N

  28.

  WE45U

  0

  0

  48

  45

  36

   

  129

  N

   

  Poznámky: N- nezúčastnil sa prijímacieho konania

 • 28. 4. 2017

  Do galérie IHRA 2017 boli pridané fotografie.

 • IHRA 2017

  IHRA je celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. 26. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal  jej 5. ročník. Z celého Slovenska bolo zaregistrovaných 39 tímov, z ktorých 27 splnilo podmienky a teda získalo pozvanie na prezentáciu svojich hier.  Z našej školy sa záverečnej prezentácie zúčastnili 2 tímy. Maturanti Matej Cisko a Marek Kostka získali diplom za „najlepšiu packman hru“. Druhý tím tvorili Matúš Semančík (2.A), Jakub Soľus, Miroslav Plavec a Jerguš Kolodzej (3.A), ktorí získali diplom za „najlepšiu puzzle hru“.

  Ďakujeme študentom, že venovali veľa svojho času a úsilia, aby sfunkčnili svoje hry a za reprezentáciu našej školy. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom programovaní.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria