Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok org. zložky gymnázium

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

GYMNÁZIA SPIŠSKÁ STARÁ VES

 

Úvod

 

Spojená škola v Spišskej Starej Vsi je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorá v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  školského zákona podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa a žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, pripravuje žiakov na pokračovanie v ďalšom štúdiu.

 

Vychádzajúc z cieľov výchovy a vzdelávania školského zákona, je potrebné, aby sa žiaci správali podľa pravidiel, ktoré pomáhajú k dobrému spolužitiu v našej škole. Aby bolo možné dosiahnuť vytýčené ciele, je preto každý žiak povinný dodržiavať vnútorný poriadok SpoŠ, podporovať úsilie pedagógov a ostatných zamestnancov školy, rozvíjať dobré tradície tejto inštitúcie. Škola sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a Deklaráciu ľudských práv vo vzťahu k svojim žiakom, učiteľom a zamestnancom,  zabezpečiť vnútorný chod školy a optimálne podmienky na výchovno-vzdelávací proces.

           

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať, užitočne a príjemne prežiť roky strávené v škole.

Riaditeľka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi vydáva tento školský poriadok v súlade s § 153  zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), po prerokovaní v pedagogických radách organizačných zložiek a po prerokovaní v Školskej rade pri SpoŠ v Spišskej Starej Vsi.

 

  Školský poriadok je vypracovaný osobitne pre každú organizačnú zložku a súčasť školy, v súlade s vekovou kategóriou a stupňom vzdelávania sú rozpracované práva a povinnosti detí a žiakov, práva a povinnosti rodičov, zákonných zástupcov, vnútorný školský režim,  opatrenia vo výchove.

Tento školský poriadok platí pre žiakov školy, ktorí sú žiakmi školy aj mimo nej aj v čase prázdnin. Preto je nutné, aby dodržiavali jeho ustanovenia aj v mimovyučovacom čase, ak sa ich činnosť spája s činnosťou školy. Žiaci svojím správaním majú robiť dobré  meno škole.

 

S týmto školským poriadkom musia byť oboznámení žiaci, rodičia aj všetci zamestnanci SpoŠ. Všetky dotknuté osoby potvrdia podpisom, že berú na vedomie dikciu školského poriadku (viď príloha č. 1).

 

            Tento školský poriadok nadobúda účinnosť po prerokovaní v pedagogických radách, rodičovských  radách a školskej rade SpoŠ, zároveň sa ruší platnosť doteraz platného školského poriadku SpoŠ.

 

V Spišskej Starej Vsi 29.1.2018

 

Mgr. Anna Kafková                                                                         Mgr. Anna Kromková

predsedníčka ŠR                                                                               riaditeľka

 

 

            Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je výberová stredná škola, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom. Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

         Cieľom školského poriadku školy je vytvorenie optimálnych podmienok pre výchovno-vzdelávací proces a efektívne využívanie vyučovacej doby tak, aby si žiaci v maximálnej miere osvojili potrebné vedomosti, zručnosti a návyky, základné normy fungovania medziľudských vzťahov a dokázali v nich prejaviť svoju osobnosť v pozitívnom zmysle.

 

2. Organizácia pracovného dňa

 

 • Rozvrh zvonenia

   (normálny režim – 45´hod.)                              (skrátený režim – 30´hod.)

 

1. hodina         7.55 –   8.40 hod                                         1. hodina           7.55 –   8.25 hod.

2. hodina         8.45 –   9.30hod.                                         2. hodina           8.30 –   9.00 hod.

3. hodina         9.35 – 10.20 hod.                                        3. hodina           9.05 –   9.35 hod.

4. hodina       10.40 – 11.25 hod.                                        4. hodina           9.55 – 10.25 hod.

5. hodina       11.30 – 12.15 hod.                                        5. hodina         10.30 – 11.00 hod.

6. hodina       12.20 – 13.05 hod.                                        6. hodina         11.05 – 11.35 hod.

7. hodina       13.10 – 13.55 hod.                                        7. hodina         11.40 – 12.10 hod.

8. hodina       14.00 – 14.45 hod.                                        8. hodina         12.15 – 12.45 hod.

9. hodina       14.50 – 15.35 hod.                                        9. hodina         12.50 – 13.20 hod.

 

 • Hlavná budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 do 16.00 hodiny.

 

 • Telocvičňa školy je otvorená podľa rozvrhu  telocvične, ktorý je platný na jeden školský rok.

 

 

3. Práva a povinnosti žiakov

Žiak má právo na:

 

a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

b) bezplatné vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom,

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu

    ustanovenom školským zákonom,

d) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním,

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu

    a v súlade so zásadami psychohygieny,

i) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

j) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami

   a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

k) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

l) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom.

 

 • Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 • Žiak má právo na zrozumiteľný výklad.
 • Žiak má právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch.
 • Žiak má právo na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 pracovných  dní od napísania. Povinnosťou učiteľa je najneskôr do 5 pracovných dní zapísať známku do IŽK. V prípade zle zapísanej známky je povinnosťou žiaka oznámiť chybu vyučujúcemu, ktorý ju bezodkladne opraví.
 • Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, má právo do 3 dní požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie po vydaní vysvedčenia.
 • Žiak má právo po konzultácii s vedením školy využívať školský rozhlas, nástenky, športoviská a iné priestory školy, a to aj v čase mimo vyučovania.
 • Žiak má právo pracovať v záujmových krúžkoch školy.
 • Žiak má právo prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických hodinách, vedeniu školy, na zasadnutiach študentskej rady a rady školy.
 • Žiak má právo požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu, 

o umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení povinnej školskej dochádzky má právo zanechať štúdium, ak to písomne oznámi riaditeľovi školy.

 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy, resp. o zaradenie do skupín zdravotnej telesnej výchovy. Oslobodenie od Tv je na základe žiadosti plnoletého žiaka, rodiča alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka spolu  s lekárskym potvrdením.  Ak žiak je necvičiaci viac ako 3 týždne, podáva po uplynutí troch týždňov žiadosť spolu  s lekárskym potvrdením v podateľni Spojenej školy.
 • Žiak môže v čase 5., 6. a 7. vyučovacej hodiny opustiť školský areál na obed, ak má voľnú hodinu. Žiak pri presune zodpovedá za svoju bezpečnosť, pričom dodržuje pravidlá cestnej premávky.
 • Žiak má právo využiť deň pred súťažou (vyššie kolá – krajské  resp. celoslovenské) študijné voľno na prípravu na súťaž. V čase študijného voľna je v budove školy v určenej miestnosti. Učiteľ, ktorý  žiaka pripravuje, na nástenke v zborovni školy informuje v dostatočnom predstihu kolegov. Nasledujúci deň po súťaži  bude žiak ospravedlnený na vyučovacích hodinách (oznámi vyučujúcemu, na akej súťaži sa zúčastnil).
 • Ak žiak chýba pri písomnom skúšaní, ktoré majú mať podľa pokynov vyučujúceho všetci žiaci, písomne požiada vyučujúceho o náhradný termín do 2 dní po príchode do školy. Vyučujúci danému žiakovi písomne oznámi náhradný termín. Ak sa žiak nezúčastní na náhradnom termíne, bude v danom klasifikačnom období neklasifikovaný aj v prípade, že mu chýba len táto známka.
 • V školskej jedálni  žiak dodržuje pokyny službukonajúcich učiteľov.

 

Povinnosti žiakov:

 

 • Dieťa alebo žiak je povinný:

a) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

b) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

c) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

d) chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 

     bezplatne zapožičané a zariadenie, ktoré škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb

    zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

f) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia,

g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne

    záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi.

h)urobiť elektronickú registráciu každého príchodu a odchodu zo školy. Nesplnenie  povinnosti bude riešené na ped. rade školy ako porušenie školského poriadku. V prípade zlyhania elektronického systému žiak rieši problém dochádzky s triednym učiteľom.

 

 

 • Organizácia vyučovania v našej škole

 

l.  Vyučovanie začína o 7,55 hodine. Najmenej 5 minút pred začiatkom vyučovania musí byť každý žiak

    v príslušnej učebni na svojom mieste.

2. Žiaci do budovy vchádzajú z dvora. Po príchode do budovy každý žiak odloží vrchný odev a topánky v

    šatni školy na určené miesto, kde sa prezuje do vhodných prezuviek s tvrdou podrážkou a správnou 

    ortopedickou klenbou. Zakazuje sa športová obuv (botasky) a nedoporučuje sa voľne vysúvacia obuv

    (šľapky). Žiaci sa prezúvajú aj po presunutí do iných budov.

3. V čase prestávok a voľných hodín je zakázané svojvoľne opustiť areál školy. Porušenie tohto zákazu bude

    považované za závažný priestupok a riešené v súlade s pravidlami školského poriadku školy.

4. Vstup do odborných učební je dovolený žiakom len v doprovode alebo na pokyn príslušného vyučujúceho.

5. Pri presune žiakov z budovy školy a späť prejdú žiaci organizovane po chodníku – pod vedením učiteľa a

    dodržiavajú zásady cestnej premávky. Prechádzajú len na vyznačených miestach cez priechod pre     

    chodcov. V prípade voľných hodín – v čase obedňajšej prestávky a po skončení vyučovania sa presúvajú

    po chodníkoch a tiež dodržiavajú zásady cestnej premávky.

 

6. Žiaci majú zakázané:

 

- otvárať okno v učebni oproti dverám,

- šmýkať sa po zábradlí,

- zasahovať do elektrických, vodovodných a plynových rozvodov,

- neopodstatnene manipulovať s hasiacimi prístrojmi,

- nosiť do školy drahé šperky a väčšiu sumu peňazí,

- nosiť do školy a na činnosti organizované školou zbrane, výbušniny, nevhodnú literatúru a iné veci, ktoré

  by narúšali pozornosť, zdravie a výchovu spolužiakov,

- nemiestne sa vyjadrovať,

- používať k doprave na brigády a iné kolektívne podujatia školy vlastné dopravné prostriedky,

- v škole a na činnostiach organizovaných školou fajčiť, hrať karty a iné hazardné hry a piť alkoholické 

   nápoje. V prípade podozrenia požitia alkoholických nápojov v čase vyučovania a na školských akciách je

   žiak povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol. V prípade pozitívnej skúšky bude žiakovi znížená

   známka zo správania a pri opakovanom porušení zákazu môže dôjsť aj k jeho vylúčeniu zo štúdia.

   O priestupku budú informovaní rodičia, polícia, ošetrujúci lekár a Centrum protidrogovej prevencie.

- do školy nosiť, prechovávať a užívať drogy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé porušenie disciplíny

   a rieši sa v súlade so školským poriadkom školy. Ak žiak vyrába drogy, prechováva ich a distribuuje,

   potom ide o trestný čin, ktorý riešia príslušné orgány činné v trestnom konaní.

- v čase vyučovania používať akékoľvek prehrávače zvukových záznamov a mobilné telefóny. Počas 

  vyučovania je dovolené používať mobilný telefón len na pokyn vyučujúceho ako učebnú pomôcku

- žuvať žuvačku v čase vyučovacích hodín v celom areáli školy (vrátane telocvične a priľahlých priestorov)

- v čase vyučovania navštevovať reštauračné zariadenia.

7. Na hodiny telesnej a športovej výchovy každý žiak nosí telovýchovný úbor a vhodnú obuv, ktorá sa nesmie používať ako prezuvky v triede. Ak si žiak zabudne telovýchovný úbor, bude to považované za menej závažný  priestupok a riešené v súlade so školským poriadkom školy.

8. Každý žiak má hmotnú zodpovednosť za prevzaté učebnice a bude v nich zapísaný.

9. Každý žiak šetrí školské zariadenie a chráni ho pred poškodením.

10.Úradné záležitosti (potvrdenia o návšteve školy a pod.) sa vybavujú pre žiakov v čase 8:45-10:45 na sekretariáte školy.  Mimo tohto času je možné niektoré potvrdenia vybaviť na hospodárskom úseku v ZŠ alebo u zástupcu gymnázia. 

11. Žiak má byť v škole vhodne (Nie: tetovanie, klobúk , nevhodné a výstredné módne doplnky) a čisto  

     oblečený a upravený.

12. Po skončení vyučovania každý žiak skontroluje svoje miesto v učebni. Odloží nepotrebný papier a iné

      odpadky do odpadových košov na separovaný zber takto:

 - zelený kôš – sklo

- modrý kôš - papier

- žltý kôš - plasty.

      Potom odloží stoličku na stôl a v tichosti opustí učebňu.

13. Žiaci sú povinní vo všetkých školských objektoch a na podujatiach školy (exkurzie, brigády a pod.)

      bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy. Na podobných podujatiach školy je každý žiak  

      povinný dostaviť sa načas na miesto určenia pred odchodom tam aj späť, spoločne so skupinou odísť a

      vrátiť sa, bez vedomia vyučujúceho neopúšťa skupinu, dodržiava ostatné bezpečnostné predpisy a

      pokyny učiteľa, resp. iného zodpovedného pracovníka.

14. Škola si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch ukončiť vyučovanie skôr, ako je to definované v

      rozvrhu hodín.

15. V čase mimo vyučovania môžu prísť do školskej budovy žiaci podľa plánu schôdzok mimotriednej práce, 

      ktorý predložia jednotliví vyučujúci včas riaditeľovi školy. Žiaci sa môžu v škole zdržiavať, pokiaľ majú

      krúžky alebo vykonávajú inú činnosť.

16. Žiak je zodpovedný za svoje správanie aj mimo školy.

17. Za činnosť žiaka po skončení vyučovania zodpovedá rodič alebo zákonný zástupca.

18. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca

      triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. l8-roční žiaci môžu požiadať o uvoľnenie sami s vedomím rodiča.

19. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.

20. Po príchode do školy – po neprítomnosti v škole - je žiak povinný triednemu učiteľovi predložiť

      najneskôr do 2 dní bez vyzvania ospravedlnenie. V opačnom prípade sa neprítomnosť v škole považuje

      za neospravedlnenú.

21. Ospravedlnenie od lekára musí obsahovať aj podpis rodiča. Všetky ospravedlnenia musia byť študijnom

      preukaze (aj z rodinných dôvodov ).

22. Z jednej až dvoch vyučovacích hodín uvoľňuje žiaka príslušný vyučujúci (s vedomím triedneho), z viac

      ako dvoch vyučovacích hodín a na jeden celý deň uvoľňuje žiaka triedny učiteľ. Na viac ako l deň

      uvoľňuje žiaka z vyučovania triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti rodiča -  maximálne však 5 dní počas školského roka.

23. Žiak je povinný hlásiť včas (do 1 týždňa) triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu

      rodičov.

24. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť

      alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu, a to až na 3 roky.

25. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi

      školy. Ak je žiak neplnoletý, bude škola požadovať vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

26. Za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu školy a triedy a za mimoriadne

      činy môže žiak dostať pochvalu alebo iné ocenenie, ktoré udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy,

      v osobitných prípadoch zástupca zriaďovateľa školy alebo iná organizácia. Návrhy na pochvaly sa

      prerokujú na pedagogickej rade školy.

27. Keď si žiak nesplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení školského poriadku školy a na

      nápravu nestačia bežné napomenutia vyučujúceho alebo triedneho učiteľa, potrestá sa žiak podľa stupňa

      previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom pre stredné školy.

28. V zmysle § 19 odst. 1, 2 zákona 126/2006 o verejnom zdravotníctve je riaditeľstvo školy povinné znížiť

      zdravotné rizika zamestnancov a žiakov školy a zabezpečiť opatrenia, ktoré znižujú expozíciu

      fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na úroveň limitov. Z toho dôvodu podľa § 27 vo

      výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadeniach a zariadeniach pre deti a mladistvých nariaďuje

      dodržiavať protiepidemické opatrenia, a podľa § 33 dodržiavať prevenciu prenosných ochorení domácou

      liečbou.

29. Správanie sa žiakov k zamestnancom školy, ktoré bude v rozpore so zásadami humanity a

      demokracie (ohrozovanie psychického a fyzického zdravia učiteľa, invektívy, drzé správanie, vyhrážky,

      osočovanie a akákoľvek forma provokácie) sa bude posudzovať ako závažné porušenie školského 

      poriadku školy a bude riešené na pedagogickej  rade podľa zásad hodnotenia a klasifikácie správania 

      podľa závažnosti: pokarhaním, zníženou známkou zo správania až vylúčením zo štúdia.

30. V oblasti dodržiavania ľudských práv:

     Žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

a) Hlavné znaky šikanovania:

1. zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,

2. útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,

3. incidenty sú opakované,

4. nepomer medzi útočníkom a obeťou.

b) Prejavy šikanovania:

Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika,

strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného,

vyhrážanie sa násilím.

c) Prevencia šikanovania:

1. posilnenie demokracie v triede a v škole,

2. komunikácia so  žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov

a otvorená diskusia

3. otvorené vyjadrenie svojich názorov,

4. prednášky, besedy,

5. pocit, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže.

d) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

1. triedneho učiteľa,

2. výchovného poradcu,

3. zástupcu riaditeľa školy,

4. riaditeľa školy,

5. detskú linku istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 0800 500 500.

31.Žiak je povinný vrátiť všetky učebnice, ktoré dostal a až po ich vrátení dostane učebnice na nový školský

      rok. Pri strate učebnice novú učebnicu nahradí, v prípade novej učebnice zaplatí  celú sumu učebnice, ak je učebnica používaná viac ako rok, uhradí sumu podľa sadzobníka vydaného MŠ VaVSR.

32. Bočný vchod do školy sa v čase vyučovania 1.- 4.VH bude zamykať. Ak žiak príde do školy neskôr (z lekárskeho vyšetrenia a i. ) použije hlavný vchod do budovy školy.

33. Žiaci používajú tablety vo vyučovacom procese len na pokyn vyučujúceho- porušenie sa bude považovať

     za závažný priestupok.

34. Žiak, ktorý spôsobil ujmu na zdraví inému žiakovi ( školský úraz), alebo spôsobil poškodenie  školského majetku,  je povinný ohlásiť túto skutočnosť TU, pedagogickému dozoru alebo vedeniu školy. Táto povinnosť platí aj pre svedka. V prípade nenahlásenia sa to pokladá za hrubé porušenie  školského poriadku a bude prerokované na ped. rade.

35. Žiak je povinný dodržiavať liečebný poriadok. Za jeho dodržiavanie zodpovedá zákonný zástupca. V prípade, že žiak predčasne ukončí PN príchodom do školy, ospravedlnenie od lekára časom príchodu do školy stráca platnosť.

36. V školskej jedálni  žiak dodržuje pokyny službukonajúcich učiteľov.

 

 • Pre týždenníkov platí:

1. Pred vyučovaním skontrolujú, či je v učebni krieda, špongia a či je zotretá tabuľa.

2. Na vyučovacej hodine podľa pokynov učiteľa zotierajú tabuľu.

3. Po príchode učiteľa na vyučovaciu hodinu hlásia mená neprítomných žiakov.

4. Ak do 10 minút nenastúpi učiteľ na vyučovaciu hodinu, oznámia to v zborovni školy.

5. Pred každou vyučovacou hodinou upravia katedru a stoličku pre učiteľa (zodpovedajú za ich čistotu).

6. Počas prestávky, podľa pokynov učiteľa, donesú učebné pomôcky do učebne. Po skončení hodiny ich

    ihneď odnesú a odložia na príslušnom mieste v kabinete. Do kabinetu vstupujú len v doprovode alebo na

    pokyn vyučujúceho.

7. Počas veľkej prestávky vyvetrajú učebňu a sú zodpovední za poriadok v triede.

8. Zodpovedajú za včasný odchod žiakov do odborných učební, na kolektívne podujatia školy (triedy) a pod.

9. Zodpovedajú za čistotu a poriadok v učebni a v skriniach, v ktorých sa po vyučovaní nesmú odkladať veci  

    na hodinu telesnej výchovy a iné súkromné veci žiakov. Po odchode žiakov z učebne skontrolujú

    uloženie stoličiek, skrine, vodovodný ventil, zatvoria okná, zhasnú elektrické osvetlenie a zatvoria dvere v

    triede.

10. Rušiteľov školského poriadku a poškodenie inventára a zariadenia školy ihneď hlásia triednemu

      učiteľovi, resp. službukonajúcemu učiteľovi.

11. Týždenníci zodpovedajú za odnesenie separovaného odpadu v čase triednickej hodiny, pričom dodržiavajú pokyny triedneho učiteľa a p. Bizuba.

12. Ak si týždenníci vedome a opakovane neplnia svoje povinnosti, môže im triedny učiteľ na návrh

     vyučujúcich predlžiť týždenníctvo o ďalší týždeň a zároveň to bude charakterizované ako menej závažný

     priestupok a riešené v súlade so školským poriadkom školy.

 

4. Práva a povinnosti rodičov

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA MÁ PRÁVO

V ZMYSLE § 144 ods.5 a ods.6 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA :

a) vybrať pre svoje dieťa  školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomostí vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

h) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

i) na vyriešenie podnetov, sťažností,

j) na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia,

k) na prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa,

l) sledovať vývin orientácie školy a vyjadrovať svoj názor na vývoj školy,

m) poznať účel a spôsob využívania finančných prostriedkov a predmetov, ktoré rodič daroval škole.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA MÁ POVINNOSŤ

V ZMYSLE § 144 ods.7 a ods.8 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA :

 

a) prihlásiť svoje dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,

b) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

c) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

d) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

e) informovať školu o  zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

f) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil škole alebo spolužiakom,

g) včas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe,

h) zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,

i) zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa (informácie môže získať na schôdzkach rodičovských združení a v čase konzultačných hodín vyučujúcich),

j) dodržiavať v plnom rozsahu podmienky, stanovené všetkými legislatívnymi normami, ktoré sa týkajú školy,

k) poznať pravidlá a tento školský poriadok a viesť k ich dodržiavaniu aj svoje dieťa.

l) Zákonný zástupca je povinný riadne dbať o to, aby dieťa do školy dochádzalo pravidelne

a včas.  Ak sa dieťa nemôže na výchovno-vzdelávacom procese zúčastniť, je  zákonný zástupca povinný bezodkladne oznámiť  príčinu neprítomnosti škole. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje zákonný zástupca. V prípade osobitne odôvodnených prípadov môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci jeho neprítomnosť. Za osobitne odôvodnený prípad sa považuje  napr. často sa opakujúca neprítomnosť žiaka v trvaní do troch dní, ak je žiak videný mimo svojho bydliska bez dozoru rodiča v čase školského vyučovania, ak je podozrenie z falšovania ospravedlnenia a pod. Riaditeľ školy je povinný v prípade zneužívania  a predkladania falošných potvrdení uložiť výchovné opatrenia.

Za závažné porušenie disciplíny riaditeľ školy spravidla uloží výchovné opatrenie, ktoré musí

byť prerokované so zákonným zástupcom. Z prerokovania riaditeľ  vyhotoví záznam, v ktorom zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k veci a zároveň bude poučený o povinnostiach zákonného zástupcu žiaka. V zázname zákonný zástupca písomne uvedie „V plnom rozsahu som bol poučený o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku, ktorým som porozumel, beriem ich na vedomie a v nasledovnom období zabezpečím nápravu svojho dieťaťa“.

Zákony a ustanovenia:

-Povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy je v súlade s ustanoveniami § 144 ods. 7,8,9, 10 a § 153 školského zákona a § 28 ods. 1, 2 zákona o rodine

-Oznámenie o protiprávnom konaní a návrh na uloženie výchovných opatrení alebo zásah do rodičovských práv je  

podľa zákona o rodine.

 

 • Opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

a) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích        

    predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

b) Ak žiak bude na konci školského roka klasifikovaný známkou nedostatočný z viac ako dvoch predmetov,

    môže opakovať ročník so súhlasom riaditeľa školy.

c) Žiak musí napísať všetky kontrolné práce, ktoré sú predpísané učebnými osnovami.

d) Druhý neskorý príchod sa klasifikuje ako neospravedlnená vyučovacia hodina. Po dvoch

     neospravedlnených vyučovacích hodinách za neskoré príchody je každý neskorý príchod považovaný za 

     neospravedlnenú vyučovaciu hodinu.

     Pri neospravedlnených hodinách za jeden polrok sa bude postupovať takto:

     l – 2 neospravedlnené hod. - napomenutie alebo pokarhanie žiaka triednym učiteľom

     3 – 5 neospravedlnených hod. - pokarhanie žiaka riaditeľom školy

     6 –10 neospravedlnených hod.- druhý stupeň zo správania

     11-15 neospravedlnených hod.- tretí stupeň zo správania

     16-21 neospravedlnených hod. – tretí stupeň zo správania a návrh na podmienečné vylúčenie žiaka zo 

                                                           školy (po skončení povinnej školskej dochádzky)

     nad 21 neospravedlnených hod. – štvrtý stupeň zo správania a návrh na vylúčenie žiaka zo školy (po

                                                           skončení povinnej školskej dochádzky).

e) Ak má žiak 30 a viac neospravedlnených hodín za  jeden mesiac, bude táto skutočnosť oznámená v zmysle 

    zákona príslušným úradom.

f)  Keď žiak za polrok vymešká viac ako 70 hod., resp. študent záverečného ročníka v 2. polroku 50 hod., učiteľ má právo žiaka preskúšať z vymeškaného učiva. Keď uvedený počet hodín (70, resp. 50) dosiahne žiak v posledných dvoch týždňoch polroku a má dostatočný počet známok, učiteľ zváži potrebu preskúšania.

     Keď žiak vymešká z celkového počtu vyučovacích hodín daného predmetu viac ako 20 %, učiteľ má právo žiaka vyskúšať z prebratého učiva aj vtedy, keď celkový počet vymeškaných hodín žiaka nepresiahne 70, resp. 50 hodín.

     Keď žiak za jeden polrok vymešká viac ako 150 hod.,  v prípade žiaka záverečného ročníka v 2. polroku viac ako 100 hod. a v porovnaní s ostatnými žiakmi nemá dostatok známok, na konci polroka nebude klasifikovaný. Z polročného učiva bude preskúšaný v náhradnom termíne, ktorý určí pedagogická rada.

g) Každý závažný priestupok voči školskému poriadku školy bude prerokovaný za účasti vedenia, rodiča

    výchovného poradcu, žiaka, vyučujúceho alebo triedneho učiteľa najneskôr do dvoch pracovných dní;

    vyučujúci, ktorý dá žiakovi zápis, je povinný oznámiť uvedenú skutočnosť  všetkým vyššie uvedeným  

     osobám.

h)  Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných 

     účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje

     ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže riaditeľ školy podľa § 58 ods. 3 zákona   

     č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov použiť ochranné opatrenie,

     ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej  

     miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

            a) zákonného zástupcu,

            b) zdravotnú pomoc,

            c) Policajný zbor.

   Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka a riaditeľ o ňom vyhotoví písomný záznam.

i) Ak  žiak spácha trestný čin alebo priestupok (ďalej len „delikt“)  v čase vyučovania, oznámi  riaditeľ školy       

   (aj v elektronickej podobe)[1]túto skutočnosť  príslušnému Obvodnému oddeleniu policajného zboru  s  

   návrhom na uloženie výchovných opatrení alebo zásah do rodičovských práv podľa zákona o rodine

j) priestupky sa budú charakterizovať ako menej závažné a závažne, pričom za 5 menej závažných 

   priestupkov dostane žiak zápis do klasifikačného hárku.

   Za menej závažný priestupok sa o. i. bude považovať:

            - žuvanie žuvačky

            - ak je žiak neprezutý

            - konzumácia jedál a nápojov počas vyučovania bez dovolenia

            - vulgárne vyjadrovanie

            - ak si žiak neprinesie pomôcky na vyučovaciu hodinu, napr. úbor na TEV

            - ak si týždenník neplní povinností

            - rušenie priebehu vyučovacieho procesu (vykrikovanie, bezdôvodné opustenie svojho miesta,                   hlučnosť, a pod.)

           - svojvoľné opustenie areálu školy

         

    Za závažný priestupok sa o. i. bude považovať:

            - poškodenie majetku školy

            - zásah do elektrických, vodovodných a plynových rozvodov, manipulácia s hasiacimi prístrojmi

            - nezdvorilé správanie voči zamestnancom školy

            - naplnenie skutkovej podstaty § 58 ods. 3) zákona  č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní

              a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

-neospravedlnená neprítomnosť na školskom vyučovaní počas celého dňa,

-spáchanie priestupku alebo činu inak trestného v priestoroch školy, ktoré boli prešetrené s   

 meritórnym rozhodnutím policajného orgánu,

- fajčenie, požitie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo psychotropnej látky v čase školského

  vyučovania a ich nosenie do školy alebo príchod do školy pod ich vplyvom,( zákaz fajčenia podľa

 §7 ods. c) zákona č. 406/2009 o ochrane nefajčiarov) a

-odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či žiak nepožil alkoholický nápoj, omamnú látku alebo psychotropnú látku,

-šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv  ostatných účastníkov vzdelávacieho procesu,

-manipulácia a hranie sa s mobilným telefónom. 

 

k) Ak má žiak v klasifikačnom hárku zápisy, bude sa postupovať podľa nasledovných pravidiel:

 

     1 - 5 menej závažných priestupkov - napomenutie triednym učiteľom

     5  a viac menej závažných priestupkov sa prerokuje na pedagogickej rade a určí sa stupeň trestu

    Všetky závažné priestupky sa prerokujú na pedagogickej rade a určí sa stupeň trestu:

     - pokarhanie triednym učiteľom

     - pokarhanie riaditeľom školy

     - znížená známka zo správania 2. stupňa

     - znížená známka zo správania 3. stupňa

     - znížená známka zo správania 3. stupňa a podmienečné vylúčenie (ak žiak ukončil povinnú  

                       školskú dochádzku)

     - znížená známka zo správania 4. stupňa a nepodmienečné vylúčenie zo školy (ak žiak ukončil 

                       povinnú školskú dochádzku)

 

l)  Ak bude zistené falšovanie lekárskych potvrdení o neprítomnosti žiaka na vyučovaní (ospravedlnenia), 

     bude sa to považovať za hrubé porušenie vnútorného školského poriadku. Pri prvom takomto priestupku

     bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania,  pri druhom návrh na podmienečné vylúčenie zo 

     školy a pri treťom vylúčenie zo štúdia.

m) Ak žiak poruší školský poriadok využívaním mobilného telefónu na fotografovanie prípadne tvorbu

     videí, zachytí ním vyučujúceho a uverejní to na internete, facebooku a podobne bude hodnotený zníženou

       známkou zo správania stupeň 2 bez ohľadu na to, s akým úmyslom a koľkokrát to urobil, aj keď to urobil

       prvý krát

 

Všetky priestupky sa prerokujú na pedagogickej rade a budú o nich informovaní aj rodičia žiaka.

 

5. Povinnosti učiteľov pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky

 

             Ako  dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie hromadnej dopravy, mimoriadne udalosti v rodine, alebo účasť na súťažiach.

 

Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje, ak zákonný zástupca neprihlási svoje  dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo nedbá na pravidelné plnenie povinnej školskej  dochádzky. Dopúšťa  sa tak  priestupku  v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ školy je povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť  obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003  Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a  príslušnému orgánu štátnej správy (ÚPSVaR). Riaditeľ školy je povinný dôsledne uplatňovať dikciu zákona a viesť o tejto skutočnosti písomnú agendu.

Evidenciu dochádzky žiakov na školskom vyučovaní vedie každý učiteľ, ktorý podľa rozvrhu hodín vykonáva výchovno-vzdelávací proces v danej triede. Dochádzku žiakov  v triednej knihe kontroluje v rámci svojej pôsobnosti triedny učiteľ, vedenie školy a zamestnanci školskej inšpekcie.

Učiteľ je povinný do triednej knihy osobne zaznamenať každý príchod a odchod žiaka z triedy tak, aby bolo zrejmé, či žiak bol prítomný na vyučovacej hodine.

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné ihneď začať  vo veci  konať!

a) Pri vymeškaní a neospravedlnení   jednej až štyroch vyučovacích hodín, oznámi škola túto skutočnosť zákonnému zástupcovi a súčasne obci, v ktorej má trvalý pobyt.

b) Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia  viac ako 15 vyučovacích hodín, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť obci, ktorá je to povinná oznámiť príslušnému ÚPSVaR.

c) Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec

povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6

v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z.

d) V prípade, že aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, je potrebné zo strany príslušnej obce podávať podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov v zmysle  § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy  mládeže (Usmernenie GP SR od riaditeľa trestného odboru JUDr.                 T. Šumichrasta IV. Spr 246/09-12 z 30.11.2009)

 

6.Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

Podľa §23-26 školského zákona aktuálne pre žiakov gymnázia

Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§23) sú

a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len "individuálne vzdelávanie"),

b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,

c) podľa individuálneho učebného plánu.

 

Individuálne vzdelávanie (§24)

(1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka.

(2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.

Individuálne vzdelávanie sa povoľuje  žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole.

 (3) K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.   

(4)  Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Pri rozhodovaní o komisionálnej skúške podľa odseku 6 riaditeľ školy zohľadňuje zdravotný stav žiaka.

 (6) Na konanie komisionálnych skúšok podľa odseku 6 sa vzťahujú ustanovenia § 57.

(7) Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu. 7) Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

(8) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,

b) ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,

c) ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel,

d) na návrh hlavného školského inšpektora.

(9) Riaditeľ školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí žiaka do príslušného ročníka základnej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.

 (10) Zákonný zástupca uhrádza fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka podľa odseku 2 písm. b), finančnú odmenu.

 

§25

1)O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

(2) V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) adresu bydliska v zahraničí,

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa,

(3) Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.

(4) Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice a pracovné zošity.

(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy; pre stredné školy spravidla za každý školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.

 (6) Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška vykonať,

a) určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky,

b) určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom.

(7) Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole podľa § 23 písm. b) a c) nevyučujú, alebo plnil osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním v zahraničí a vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy, škola vydá vysvedčenie.

(8) Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

Individuálny učebný plán (§26)

(1) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy.

(2) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom.

(3) Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany.

(4) Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.

 

Záverečné ustanovenie:

 

Tento školský poriadok platí pre žiakov gymnázia, ktorí sú žiakmi školy aj mimo nej aj v čase prázdnin. Preto je nutné, aby dodržiavali jeho ustanovenia aj v mimovyučovacom čase, ak sa ich činnosť spája s činnosťou školy. Žiaci svojím správaním majú robiť dobré  meno škole.

 

O informovaní všetkých dotknutých osôb musí byť urobený záznam potvrdený podpisom (príloha č. 1 ŠP).

Školský poriadok je záväzný pre všetky zúčastnené strany.

 

Prerokované v pedagogickej rade  gymnázia dňa 11.9.2017, na plenárnom rodičovskom združení a triednických hodinách 18.9.2017.

 

 

 

 

Školský poriadok pre gymnázium nadobúda účinnosť 1.2.2018

 

 

V Spišskej Starej Vsi 29.1.2018

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Anna Kromková

                                                                                              riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

Oboznámenie sa so školským  poriadkom na triednickej hodine

dňa:  18.9.2017   a rodičovskom združení dňa:  18.9. 2017

P.č.

Meno, priezvisko

Podpis rodiča

Podpis žiaka

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

[1] Z dôvodu zníženia administratívy je potrebné písomné oznámenie o spáchaní deliktu spracovať pri opise skutku v tretej osobe a zaslať ho v elektronickej podobe.  V súvislosti s prešetrovaním  deliktov žiakov je potrebné riadne prešetriť  vinu podozrivého zo spáchania akéhokoľvek deliktu, či ho skutočne spáchal podozrivý a za akých okolností. V takýchto prípadoch by mali byť políciou (a za prítomnosti riaditeľa školy) neodkladne vypočutí aj ostatní svedkovia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria