Navigácia

Záujemcom o štúdium

Denné štúdium

KRITÉRIÁ

na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia

v Gymnáziu, SNP 3/5, Spišská Stará Ves

v školskom roku 2017/2018

 

 

Riaditeľka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a  vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách po prerokovaní v pedagogickej rade a  školskej rade  vydáva kritériá na  prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia v Gymnáziu, SNP 3/5, Spišská Stará  Ves v školskom roku 2017/2018.

 

V školskom roku 2017/2018 bude otvorená 1 trieda štvorročného štúdia s počtom žiakov 31. Predpokladom prijatia uchádzača na vzdelávanie do 1. ročníka vzdelávacieho programu je získanie nižšieho stredného vzdelania a splnenie podmienok prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne 9. mája 2017 a 11. mája 2017 o 8.00 hod. v budove Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves.. Na prijímacej skúške  sa overia vedomosti z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika formou písomnej skúšky v trvaní 60 minút v každom predmete.

           

Pozvánku na prijímacie skúšky  zašle škola  zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky.

 

Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry bude učivo vymedzené obsahovým vzdelávacím štandardom ISCED 2, a to z pravopisu, z morfológie a syntaxe (slovné druhy a gramatické kategórie, vetné členy, vety podľa zloženia), zo slohu a z teórie literatúry. Písomná skúška bude mať formu pravopisného cvičenia a testu.

 

Obsahom písomnej skúšky z  matematiky budú úlohy zo základného učiva aritmetiky, algebry a geometrie. Písomná skúška bude mať formu testu  s uzavretými  otázkami a úloh s krátkou odpoveďou. Žiak si prinesie písacie a  rysovacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať matematické tabuľky.  

 

Pri organizácii  prijímacieho konania sa v prípade   žiakov   s VPU postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona   č. 245/2008 Z. z., podľa     ktorého   sa     forma     prijímacej     skúšky  pre  žiaka   určuje s prihliadnutím    na  jeho diagnózu,    pričom sa     vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára a odporúčania poradenského zariadenia.

 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hodiny. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do l. ročníka.

Žiak, ktorý koná skúšku v náhradnom termíne, bude zaradený do zoznamu poradia úspešnosti, ktoré    určí  poradie prijatých a neprijatých žiakov na základe prijímacích  skúšok z termínu 9. a 11. mája 2017.

 

Výsledky prijímacieho konania  budú zverejnené 11. mája 2017 na výveske školy o 14.00 hod.  a  na webom sídle školy www.gssvznamky.edupage.org. Riaditeľka školy bezodkladne vydá rozhodnutia podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

V zmysle § 68 ods. 3 školského zákona  riaditeľka školy vykoná zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční  od  12. mája  2017  do  17. mája 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny v budove školy. Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa v uvedenom termíne dostaví na vykonanie zápisu. Prinesie  so sebou rozhodnutie o prijatí na štúdium a preukaz totožnosti.

Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí medzi úspešnými absolventmi neprijatými pre nedostatok miesta.

 

V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov  v prvom  kole  uskutoční škola druhé kolo prijímacích skúšok v termíne 20. júna  2017. O uskutočnení druhého  kola rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní dátum konania oznamom. 

 

Kritériá  úspešnosti:

Podľa § 65 ods. 2 školského zákona riaditeľka školy rozhodla, že žiak bude prijatý na gymnázium na základe týchto kritérií:

 

1. Žiak, ktorý  získa v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v obidvoch   predmetoch úspešnosť aspoň 90 %, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí dostane minimálne 7 dní pred  konaním prijímacích skúšok. 

2.  Žiaci, ktorí  nesplnili  vyššie uvedené kritérium, budú zoradení do poradia podľa počtu získaných bodov . Výsledok a poradie v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných:

 1. za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka 
 2. za prijímaciu skúšku z matematiky
 3. za celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
 4. za prospech v ZŠ
 5. za umiestnenie žiaka v individuálnych súťažiach

 

Minimálny počet bodov, ktorý potrebuje žiak v prijímacom konaní získať, aby bol prijatý,  je 110 bodov.

 

3. V prípade rovnosti bodov alebo vyššieho záujmu ako 31 budú uprednostnení žiaci s  priemerom známok do 2,00 v 8. ročníku na konci roka a v 9. ročníku na polrok. 

 

4. Maximálny počet bodov získaných za prijímaciu skúšku:

 matematika :                           60 bodov

 slovenský jazyk a literatúra :  60 bodov

Minimálny počet bodov

Matematika: 15 bodov  

slovenský jazyk a literatúra: 15 bodov

 

5. Počet získaných bodov za testovanie žiakov sa rovná percentu úspešnosti z týchto predmetov. Na prihláške ZŠ uvedie počet bodov a percento úspešnosti, ktoré žiak získal v testovaní.

Maximálny počet za testovanie žiakov:

slovenský jazyk a literatúra :  100 bodov

matematika   :                         100 bodov

 

6. Pri prijímacom konaní sa prospech v ZŠ zohľadní nasledovne:

v 8. ročníku    - koncoročná klasifikácia

v 9. ročníku    - polročná klasifikácia  

Za prospech v každom sledovanom ročníku môže žiak získať maximálne 20 bodov, celkom môže žiak získať 40 bodov. Do úvahy sa berie prospech do 2,00.

 Prospech:

 Prospech

Body

Prospech

Body

1,00

20

1,51-1,60

14

1,01-1,10

19

1,61-1,70

13

1,11-1,20

18

1,71-1,80

12

1,21-1,30

17

1,81-1,90

11

1,31-1,40

16

1,91-2,00

10

1,41-1,50

15

   

 

7. Body za umiestnenie žiaka v individuálnych súťažiach sa  prideľujú takto:

- žiak, ktorý sa umiestnil v predmetových olympiádach na prvých troch miestach alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom alebo vyššom kole alebo sa umiestnil na 1. - 3. mieste v okresnom alebo vyššom kole individuálnych umeleckých alebo športových súťaží získa

10 bodov

za  najvyššie umiestnenie v príslušnom školskom roku. Do úvahy sa budú brať výsledky dvoch olympiád alebo súťaží od 6. do 9. ročníka.

Maximálna hodnota bodov za účasť v súťažiach je 20 bodov.

Doklady (riaditeľom ZŠ overené fotokópie) o umiestnení na súťažiach priložia uchádzači k prihláške na štúdium.    

 

 Záverečné ustanovenie

1. V prípade, že žiak  úspešne vykonal prijímacie skúšky na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta,  ak nebola naplnená kapacita  našej školy, môže byť prijatý.

2. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

3. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania po obidvoch kolách vo vestibule školy a  na webovej stránke školy www.gssvznamky.edupage.org .

 

 

 V Spišskej Starej Vsi 9.1.2017                                            Mgr. Anna Kromková

     riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria