Navigácia

Záujemcom o štúdium

Denné štúdium

KRITÉRIÁ

 

na prijatie žiakov do 1. ročníka Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves

v školskom  roku 2018/2019

 

Riaditeľka Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a  vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách po prerokovaní v pedagogickej rade a  školskej rade  vydáva kritériá na  prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia v Gymnáziu, SNP 3/5, Spišská Stará  Ves v školskom roku 2018/2019.

 

V školskom roku 2018/2019 bude otvorená 1 trieda štvorročného štúdia s počtom žiakov 31. Predpokladom prijatia uchádzača na vzdelávanie je získanie nižšieho stredného vzdelania a splnenie podmienok prijímacieho konania.

 

Prijímacia skúška sa uskutoční 14. mája 2018 a 17. mája 2018 o 8.00 hod. v budove Gymnázia, SNP 3/5, Spišská Stará Ves. Na prijímacej skúške  sa overia vedomosti z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika formou písomnej skúšky v trvaní 60 minút na každom predmete.

Obsahom písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry bude učivo vymedzené obsahovým vzdelávacím štandardom ISCED 2, a to z pravopisu, z morfológie a syntaxe (slovné druhy a gramatické kategórie, vetné členy, vety podľa zloženia), zo slohu a z teórie literatúry. Písomná skúška bude mať formu pravopisného cvičenia a testu.

Obsahom písomnej skúšky z  matematiky budú úlohy zo základného učiva aritmetiky, algebry a geometrie. Písomná skúška bude mať formu testu  s uzavretými  otázkami a úloh s krátkou odpoveďou. Žiak si prinesie písacie a  rysovacie potreby a kalkulačku. Nie je dovolené používať matematické tabuľky.  

Pri organizácii  prijímacieho konania sa v prípade   žiakov   s VPU postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona   č. 245/2008 Z. z., podľa     ktorého   sa     forma     prijímacej     skúšky  pre  žiaka   určuje s prihliadnutím    na  jeho diagnózu,    pričom sa     vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára a odporúčania poradenského zariadenia.

 

Pozvánku na prijímacie skúšky  zašle škola  zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky.

 

Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, koná skúšku v náhradnom termíne. Dôvod neprítomnosti oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hodiny. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do l. ročníka.

Žiak, ktorý koná skúšku v náhradnom termíne, bude zaradený do zoznamu poradia úspešnosti, ktoré    určí  poradie prijatých a neprijatých žiakov na základe prijímacích  skúšok z termínu 14. a 17. mája 2018.

 

Výsledky prijímacieho konania  budú zverejnené 17. mája 2018 na výveske školy o 14.00 hod.  a  na webom sídle školy www.gssvznamky.edupage.org. Riaditeľka školy bezodkladne vydá rozhodnutia podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

V zmysle § 68 ods. 3 školského zákona  riaditeľka školy vykoná zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční  od  18. mája  2018  do  23. mája 2018 v čase od 8.00 do 14.00 hodiny v budove školy. Zákonný zástupca prijatého uchádzača sa v uvedenom termíne dostaví na vykonanie zápisu. Prinesie  so sebou rozhodnutie o prijatí na štúdium a preukaz totožnosti.

Ak sa zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium v zmysle zákona č.71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) a uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí medzi úspešnými absolventmi neprijatými pre nedostatok miesta.

 

V prípade nenaplnenia počtu prijatých uchádzačov  v prvom  kole  uskutoční škola druhé kolo prijímacích skúšok. O uskutočnení druhého  kola rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní dátum konania oznamom. 

 

Kritériá  úspešnosti:

Podľa § 65 ods. 2 školského zákona riaditeľka školy rozhodla, že žiak bude prijatý na gymnázium na základe týchto kritérií:

1. Žiak, ktorý  získa v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v obidvoch   predmetoch úspešnosť aspoň 90 %, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí dostane minimálne 7 dní pred  konaním prijímacích skúšok. 

2.  Žiaci, ktorí  nesplnili  kritérium 1, budú zaradení do poradia podľa počtu získaných bodov. Výsledok a poradie v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov získaných:

 1. za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka 
 2. za prijímaciu skúšku z matematiky
 3. za celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
 4. za prospech v ZŠ
 5. za umiestnenie žiaka v individuálnych súťažiach

 

Minimálny počet bodov, ktorý potrebuje žiak v prijímacom konaní získať, aby bol prijatý,  je 110 bodov.

 

3. V prípade rovnosti bodov alebo vyššieho záujmu ako 31 budú uprednostnení žiaci s  priemerom známok do 2,00 v 8. ročníku na konci roka a v 9. ročníku na polrok. 

 

4. Maximálny počet bodov získaných za prijímaciu skúšku:

 matematika :                           60 bodov

 slovenský jazyk a literatúra :  60 bodov

Minimálny počet bodov

Matematika: 15 bodov  

slovenský jazyk a literatúra: 15 bodov

 

5. Počet získaných bodov za testovanie žiakov sa rovná percentu úspešnosti z týchto predmetov. Na prihláške ZŠ uvedie počet bodov a percento úspešnosti, ktoré žiak získal v testovaní.

Maximálny počet za testovanie žiakov:

slovenský jazyk a literatúra :  100 bodov

matematika   :                         100 bodov

 

6. Pri prijímacom konaní sa prospech v ZŠ zohľadní nasledovne:

v 8. ročníku    - koncoročná klasifikácia

v 9. ročníku    - polročná klasifikácia  

Za prospech v každom sledovanom ročníku môže žiak získať maximálne 20 bodov, celkom môže žiak získať 40 bodov. Do úvahy sa berie prospech do 2,00.

 Prospech:

 Prospech

Body

Prospech

Body

1,00

20

1,51-1,60

14

1,01-1,10

19

1,61-1,70

13

1,11-1,20

18

1,71-1,80

12

1,21-1,30

17

1,81-1,90

11

1,31-1,40

16

1,91-2,00

10

1,41-1,50

15

   

 

7.  Body za umiestnenie žiaka v individuálnych súťažiach sa  prideľujú takto:

- žiak, ktorý sa umiestnil v predmetových olympiádach na prvých troch miestach alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom alebo vyššom kole alebo sa umiestnil na 1. - 3. mieste v okresnom alebo vyššom kole individuálnych súťaží získa 10 bodov za  najvyššie umiestnenie. Do úvahy sa budú brať výsledky dvoch olympiád alebo súťaží od 6. do 9. ročníka. Maximálna hodnota bodov za účasť v súťažiach je 20 bodov.

Doklady (riaditeľom ZŠ overené fotokópie) o umiestnení na súťažiach priložia uchádzači k prihláške na štúdium.    

 

 Záverečné ustanovenie

 

1.  Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

2. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania po obidvoch kolách vo vestibule školy a  na webovej stránke školy www.gssvznamky.edupage.org .

 

 

 V Spišskej Starej Vsi 29.1.2018                                            Mgr. Anna Kromková

                                                                                                      riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Spišská Stará Ves
  SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
 • škola: 0524822067,
  riaditeľka: 0911255959,
  zástupca: 0911241744

Fotogaléria