Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia AEKO
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z geografie CVG
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova Hv
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Literárny seminár LIS
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Podnikateľská a spotrebiteľská výchova PXV
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEI
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Technika TEC
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova Vv

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria