Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52/4822067
E-mailgssv@mail.t-com.sk
WWW stránkagssvznamky.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Meno a priezviskoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Anna Kromková05248223670911255959riaditelka231@gmail.com
Zástupca RŠMgr.Ján Džunko05248220670911241744jandzunko4@gmail.com

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu Spišská Stará Ves bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rada školy má 11 členov a riadi sa vlastným štatútom.

Vznikom Spojenej školy 1.9. 2012 vznikla nová Rada školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi. Ustanovujúca schôdza bola dňa 28. 11. 2011. Ostatné informácie o Rade školy sú v správe o výchovnovzdelávacích výsledkov za školský rok 2015/16 za Spojenú školu.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Anna Kafková 
pedagogickí zamestnanciMgr. Daniela Penxová 
ostatní zamestnanciIng. Antónia Kolodzejová 
zástupcovia rodičovJozef Grainda 
 Mgr. Monika Plevíková 
 Ing. Marek Výrostek 
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičová 
 Bc. Juraj Krempaský 
 Ing. Ján Kurňava 
 Peter Minčík 
zástupca žiackej radyZuzana Trebuňová 

Poradné orgány školy

Poradnými orgánmi školy boli pedagogická rada, predmetové komisie, rodičovská rada a žiacka rada.

Pedagogická rada zasadala pravidelne raz za mesiac. Jej členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na svojich zasadnutiach prerokúvala, navrhovala a schvaľovala výchovno-vzdelávacie výsledky a riešila aktuálne problémy školy.

Predmetové komisie mali za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe poznatkov a skúseností svojich členov a to:

- iniciatívnym predkladaním návrhov na riešenie problémov,

- prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok, odporúčaní a stanovísk,

- overovaním navrhovaných riešení v pedagogickej praxi,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojich PK,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,

- skvalitnením prezentácie školy na regionálnej úrovni

Všetky PK pracovali podľa plánov, v ktorých vymedzili ciele a metódy plnenia úloh, ktoré sa v priebehu školského roka aktualizovali a dopĺňali. Nadväzovali na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzali:

- zo ŠkVP,

- z plánov hlavných úloh školy, zámerov a príloh,

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za uplynulý školský rok,

- z POP MŠ SR pre školský rok 2015/2016,

z aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.

Rodičovská rada pozostávala zo zástupcov jednotlivých tried. Predsedom bol Ing. Ján Trebuňa. Rodičovská rada sa stretla na dvoch stretnutiach, podieľala sa na riešení aktuálnych problémov školy, podporovala aktivity jednotlivých predmetových komisií a finančne sa podieľala na spoluúčasti pri realizácii schválených projektov. Zriadili účet pre rodičovské združenie pri Gymnáziu ako občianske združenie v Slovenskej sporiteľni, a,s. na 2% zaplatenej dane. IBAN: 4009000000000492454024.

Žiacka rada sa schádzala raz mesačne za účasti zástupcu riaditeľky školy a výchovnej poradkyne školy. Vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam týkajúcim sa žiakov školy, podieľala sa na príprave žiackych podujatí. Tvorili ju zástupcovia jednotlivých tried. Celý školský rok organizovali separovaný zber odpadov v triedach a aktívne sa podieľali na organizácií zberu papiera v škole. Podieľali sa na rozbehnutí elektronického časopisu školy na webovej stránke školy http://gssvnoviny.wz.sk/news.php .

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK jazykovMgr. Daniela KrajgerováSJL, ANJ, NEJ, KAJ, KNJ, LSE 
PK prírodovedných predmetovMgr. Miloslav CiskoMAT, FYZ, BIO, CHE, INF, GEG, SEM, SEC, SEF, SEI, SEB, SEG 
PK výchov a spoločenskovedných predmetovPhDr. Miroslav ZelinaTSV, DEJ, EKO, NBK, UKL, OBN, AEKO, PCR, PXV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 88

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
1.A23 
2.A19 
3.A27 
4.A18 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJEKOFIGFYZGEGCHEINFKAJLISMATNABNEJOBN
1.A1,951,862,14  2,181,642,051,59  1,9111,86 
2.A22,112,42  1,891,952,161,89  2,6812,262,58
3.A2,4122,41  2,071,631,741,74  2,7 2,042,37
4.A2,442,28 2,832,33    2,522,44 2,44 

TriedaPCRSEBSEFSEGSEISEMSJLSPSSPRTSVUKL
1.A1,77     1,77 11,051,05
2.A      2,32 11,131
3.A 2  2,2512,152,6311,281,3
4.A 2,831,332,7811,782,2831,061,561,72

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1.A23131801000
2.A1947800000
3.A271061100000
4.A18521100100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A23171276,16171276,1600,00
2.A192159113,632156113,4730,16
3.A272913107,892899107,37140,52
4.A18148282,33146681,44160,89

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB218(14/4)53,62%1863,06%18774  1,8318
Biológia 6(3/3)    2211 2,176
Ekonomika 4(3/1)    1 3  2,504
Fyzika 2(2/0)     11  2,502
Geografia 10(9/1)    2341 2,4010
Chémia 2(0/2)    2    1,002
Informatika 5(5/0)    41   1,205
Matematika 6(5/1)56,12%6  51   1,176
Občianska náuka 1(1/0)      1  3,001
Slovenský jazyk a literatúra 18(14/4)60,33%1875,00%186381 2,2218

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
1.A7902 J gymnázium 
2.A7902 J gymnázium 
3.A7902 J gymnázium 
4.A7902 J gymnázium 

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
 1.Matematika1
 1.Informatika1
 1.Fyzika1
 1.Podnikanie v cestovnom ruchu1
 2.Anglický jazyk1
 2.Fyzika1
 2.Biológia1
 3.Geografia1
 3.Informatika1
 3.Fyzika1
 3.Chémia1
 3.Biológia1
 3.Voliteľné predmety2
 4.Slovenský jazyk a literatúra1
 4.Matematika1
 4.Biológia1
 4.Finančná gramotnosť1
 4.Ekonomika1
 4.Anglický jazyk1
 4.Voliteľné predmety10

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2016/17

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola v školskom roku 2016/2017 aj príprava žiakov na rôzne druhy súťaží. Bola realizovaná v rámci vyučovania, ako aj v mimoškolskej činnosti a v záujmových krúžkoch. Cieľom bolo objaviť skryté talenty, rozvíjať vedomosti a zručnosti talentovaných žiakov a podporovať ich záujem o záujmovú a športovú činnosť. Každoročne sa študenti Gymnázia v Spišskej Starej Vsi zúčastňujú rôznych súťaží a aktivít a tým reprezentujú našu školu v Prešovskom kraji na národnej či medzinárodnej úrovní. Tento rok nebol výnimkou. Študenti sa zapojili do mnohých súťaží a vďaka skvelej príprave obstáli v konkurencii a získali viacero ocenení.

Študenti prvého ročníka sa v tomto školskom roku zapojili aj do chemickej olympiády kategórie C. Po zvládnutí domáceho kola sa úspešnými riešiteľmi školského kola stali Jakub Dlhý, Darina Čupková, Tatiana Krettová a Veronika Ziburová. V krajskom kole  súťažilo  40 študentov. Úspešnou riešiteľkou bola  Veronika Ziburová  (14. miesto) a Tatiana Krettová (16. miesto).

kategórii B CHO úspešnými riešiteľmi školského kola bol Radovan Filip Novotný (2.A) a Tatiana Krettová (1.A). Na krajskom kole vo Svite Filip Novotný (15. mieste) a Tatiana Krettová  (21. miesto).

V kategórií A CHO  domáce a školské kolo absolvovali 2 študentky 3. ročníka Lenka Drienovská a Michaela Ovšonková,  ktoré sa zúčastnili na krajskom kole  26. 1. vo Svite. Lenka Drienovská získala šieste a Michaela Ovšonková 7. miesto.

V najstaršej olympiáde na Slovensku – Matematickej mala naša škola zastúpenie na krajskom kole vo všetkých kategóriách. Medzi najstaršími v kategórii A získal Miloslav Cisko 11. miesto, v kategórii B Ivona Irhová skončila ôsma a  v kategórii C Veronika Ziburová skončila na 21. mieste.

IHRA je celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. 26. apríla 2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal  jej 5. ročník. Z celého Slovenska bolo zaregistrovaných 39 tímov, z ktorých 27 splnilo podmienky a teda získalo pozvanie na prezentáciu svojich hier.  Z našej školy sa záverečnej prezentácie zúčastnili 2 tímy. Maturanti Matej Cisko a Marek Kostka získali diplom za „najlepšiu packman hru“. Druhý tím tvorili Matúš Semančík (2.A), Jakub Soľus, Miroslav Plavec a Jerguš Kolodzej (3.A), ktorí získali diplom za „najlepšiu puzzle hru“.

iBobor 2016/2017

Dňa 7.11.2016 súťažilo v rámci Slovenska 8 179 súťažiacich v kategórii JUNIOR.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

1.      Matúš Semančík (2.A) 80b- percentil 100

2.      Patrícia Kromková (1.A) 56,34b- percentil 91

3.      Adrián Labovský (2.A) 54,68b- percentil 90

4.      Ivona Irhová (2.A) 53,68b- percentil 89

Dňa 8.11.2016 súťažilo v rámci Slovenska 4354 súťažiacich v kategórii SENIOR.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

1.      Jana Marhefková (3.A) 71b- percentil 98

2.      Miloslav Cisko (3.A) 66,68b- percentil 96

3.      Jakub Soľus (3.A) 65,67b- percentil 95

4.      Marek Kostka (4.A) 65b- percentil 94

5.      Miroslav Plavec (3.A) 56,02b- percentil 85

6.      Dalibor Kafka (4.A) 54,34b- percentil 80

7.      Peter Mačuga (4.A) 50,01b- percentil 74

 

     Dňa 16. 11. 2016 sme sa zúčastnili na okresnej súťaži v stolnom tenise SŠ chlapcov a dievčat v Kežmarku. Družstvo dievčat obhajovalo prvé miesto z minulého roka. Suverénnym spôsobom porazilo všetky družstvá a zvíťazilo, čím dňa 21.marca 2017 postupilo na krajské kolo dievčat v stolnom tenise v Šarišských Michaľanoch. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Naše družstvo dievčat, v zložení Viktória Novotná, Miriama Polačeková a Lucia Tomaľová obsadilo štvrté miesto.  Družstvo chlapcov na okresnej súťaži v stolnom tenise SŠ v zložení: Leško Michal, Novotný Filip Radovan, Soľus Jakub obsadilo druhé miesto.

Vo štvrtok 24. 11. 2016 usporiadala naša škola Majstrovstvá Prešovského kraja v šachu. Bezproblémový priebeh turnaja potvrdil, že zorganizovať krajskú súťaž už dávno nie je pre nás problém. V športovej atmosfére sme zužitkovali domáce prostredie a Matej Cisko vybojoval pre seba a vlastne aj pre školu 4. miesto a miestenku (postupovali prví štyria) na Majstrovstvá Slovenska. Medzi 21 chlapcami skončil ďalej Miloslav Cisko na 9. mieste a debut si odbil aj Jakub Dlhý. Medzi 17 dievčatami sa nestratili ani naše a Janka Krempaská získala pekné 8. miesto, potešila aj Darinka Čupková 12. miestom. Na súťaži bola aj Rút Znancová. Majstrovstiev Slovenskej republiky v šachu  v Topoľčanoch 15.12. sa zúčastnil Matej Cisko. Dvanáste miesto je v konkurencii 28 najlepších šachistov – stredoškolákov úspechom.

Dve študentky našej školy (Ivona Irhová 2.A, Michaela Ovšonková 3.A) sa dňa 18.1.2017 zapojili do obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťažili v piatich rôznych typoch úloh: v čítaní a počúvaní s porozumením, v časti zameranej na gramatiku a slovnú zásobu a v ústnom prejave. Výsledky boli vyhodnocované za jednotlivé okresy a celkovo. V kežmarskom okrese sa obe umiestnili na 3. mieste a celkovo  obe skončili na 10. mieste.

Dňa 19.01.2017 sa v budove Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnili študenti z troch okresov: Poprad, Kežmarok a Levoča, ktorí súťažili v troch kategóriách - 2A, 2B, 2D.

V kategórii 2B reprezentovala našu školu študentka Bernadeta Tužáková z 3.A triedy, ktorá obsadila 7. miesto.

Po úspešnom zvládnutí domáceho kola Matúš Semančík, študent 2. ročníka, reprezentoval našu školu na krajskom kole Olympiády v informatike dňa 17. januára v Prešove. V priebehu 4 hodín súťažiaci riešili zadania 4 úloh. Cieľom bolo navrhnúť efektívny algoritmus a napísať zdrojový kód v ľubovoľnom vyššom programovacom jazyku.  Matúš Semančík sa  umiestnil na  2. mieste.

Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Je rozdelená na 2. časti- zimný a letný semester. Počas oboch semestrov študenti riešia a zasielajú algoritmy aj popisy priamo cez stránku www.ksp.sk. V tomto školskom roku sa do riešenia zimného semestra zapojil aj Matúš Semančík, študent 2.A, ktorý sa umiestnil na 50. mieste (zo 195) v rámci celého Slovenska.

24. marca 2017 sa v priestoroch Prešovskej univerzity uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády stredných škôl. Na 45. ročníku tejto súťaže 84 najlepších geografov z 27 stredných škôl kraja. Naša škola mala v tejto kategórii 7 zástupcov. Spomedzi nich najlepšie skončil na výbornom 6. mieste Miloslav Cisko z 3. A triedy, Jerguš Kolodzej z 3. A 19 bodov (37. miesto) a Marek Drienovský z 2. A 18 bodov (40. miesto). Ďalší naši: Mário Bednarčík z 1. A 16 bodov, Juraj Jabrocký z 2. A 14 bodov, Janka Krempaská z 1. A 11 bodov a Jakub Dlhý z 1. A 10 bodov.

     Dňa 21.2.2017 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov SŠ v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Družstvo chlapcov v zložení: Barľak Dávid, Cisko Miloslav, Kostka Marek, Marhefka Rastislav, Novotný Filip Radovan a Tomaľa Sebastián bez problémov zvíťazilo, čím obhájilo 1. miesto z predchádzajúcich štyroch rokov a postúpilo do krajského kola v Starej Ľubovni..

     O deň neskôr, teda 22.2.2017, sa konalo v rovnakej telocvični v Kežmarku okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ. Družstvo dievčat v zložení: Bednarčíková Michaela, Irhová Františka, Irhová Ivona, Krempaská Jana, Marhefková Jana, Novotná Viktória, Poláčeková Miriama, Tomaľová Lucia, Tyrpáková Gabriela a Rušinová Zuzana na turnaji obsadili pekné druhé miesto.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Aktivity a prezentácia na verejnosti

30.9.2016 si študenti našej školy pripomenuli Európsky deň jazykov. Počas tohto dňa študenti „obleteli“ štyri rôzne krajiny, zoznámili sa nielen so základnými údajmi o nich, ale aj s reáliami, ich zvykmi a životným štýlom ľudí a mali aj možnosť vyhrať pekné ceny.

            V troch učebniach čakali na študentov rôzne úlohy. Každá sekcia sa zamerala na inú krajinu. Prvou bol rozľahlý Deutschland - študenti tu okrem riešenia nemeckých hádaniek a tajničiek mohli popustiť uzdu svojej fantázii v tvorivom kútiku. Výsledkom boli farebné plagáty a výkresy, s témou Európskeho dňa jazykov, ktoré boli naozaj pekné. V ďalšej sekcií: „Zdrastvuj Saint Petersburg“, matrioška, vlajka Ruska a azbuka. Študenti si mohli overiť svoje vedomosti o tejto krajine a jej osobnostiach a vyskúšať písanie azbuky. V angličtine  si študenti vo videokvíze o Veľkej Británii a živote jej obyvateľov oprášili svoje vedomosti a otestovali počúvanie s porozumením a svoju pozornosť. Samozrejme nesmela chýbať ani činnosť, ktorú Angličania robia najčastejšie. Pitie anglického čaju s chutným čajovým pečivom! Študenti v školskej knižnici si overovali poznatky zo slovenského jazyka. Úlohou študentov bolo k vybraným autorom prideľovať knižné diela.  Nešlo iba o orientáciu medzi knižnými regálmi, ale aj o rýchlosť a šikovnosť.

 

V dňoch 3. – 5.10.2016 sa žiaci 3.A triedy (19 žiakov) absolvovali Kurz ochrany života a zdravia vo Vysokých Tatrách. Kurz bol zameraný na podhorskú turistiku, zásady pohybu a správanie sa v horách. Súčasťou kurzu bolo aj oboznámenie sa s činnosťou integrovaného záchranného systému a horskej záchrannej služby. Kurz bol realizovaný internátnou formou, ubytovanie a stravu mali žiaci zabezpečenú v Starej Lesnej v penzióne Kamzík. Počas troch dní žiaci prešli 48 km. Bola to túra do Starého Smokovca (navštívili Dom horskej služby) kde žiaci sa oboznámili o fungovaní Integrovaného záchranného systému a jednu z jeho zložiek – horskú záchranu. Ďalší deň absolvovali túru zo Starého Smokovca peši dostali na Hrebienok, okolo Rainerovej chaty k studenovodským vodopádom a späť po značenom turistickom chodníku do Tatranskej Lomnice. Záverečný deň  absolvovali túru do Tatranskej Lomnice okolo Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej a späť. V Tatranskej Lomnici navštívili múzeum Tatranského národného parku a Ski museum.

Dňa 6.10.2016  a 11. apríla 2017 naša ogranizačná zložka v spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou už po 13. a  14. krát organizovala akciu Darovanie krvi. Krv darovalo v októbri 19 darcov   a v apríli bolo  25 odberov.  Nielen naši študenti, ale aj obyvatelia Zamaguria opäť svojou účasťou potvrdili, že sú ochotní pomáhať.

 

  Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka 2016, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Aj vďaka vašej ústretovosti a ochote sa podarilo v Prešovskom kraji  vyzbierať sumu 20 247,29- €.

 Na našej škole sa vyzbierala suma: 63,01€. Táto suma bude použitá na špeciálne programy pre zrakovo postihnutých.

     Dňa 19. 10. 2016 študenti nášho gymnázia  sa zúčastnili na divadelnom predstavení „Rysavá jalovica“, ktoré si mali možnosť  pozrieť  19. 10. 2016 v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Zážitkovou metódou si tak zopakovali maturitnú otázku zo slovenského jazyka a literatúry.

      Žiaci školy sa 15.11. 2016 zúčastnili zaujímavej prednášky „Vesmír v orechovej škrupinke“ z oblasti kozmológie, fyziky  a astronómie. Táto populárna prednáška pre mládež z oblasti prírodných vied, zohľadňovala veľkú dôležitosť chápania súvislostí, ktoré sa prejavujú v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov. Tie predviedol prednášajúci priamo na javisku a poslucháči sa tak dozvedeli častokrát prekvapujúce skutočnosti, ktoré ležia skryté aj v ich učebniciach – avšak v rôznych predmetoch. Tieto odhalenia a súvislosti  sú pritom významné a dôležité pre pochopenie nášho sveta.                                                   

Cechovačka. - sa uskutočnila 27.10.2016 v telocvični nášho gymnázia ako pyžamová párty. Tá sa niesla v duchu všemožných pyžám, veľkých tričiek, nočných košieľ, natáčiek, pomaľovaných tvári a šialených účesov. Tu sa naplno prejavila fantázia a kreativita tretiakov, róby padli prvákom ako uliate.

Hlavný program sa niesol v dobrej nálade, smiechu a zábavy. Študenti i profesori si vyskúšali rôzne úlohy, kde sa ukázala ich (ne)šikovnosť.  Vyskúšali i zaujímavé chuťové kreácie, ktoré boli pre nich pripravené.  A aby na tento deň nezabudli, pripravili sa pre nich slávnostné dekréty. Po  programe bola tradičná diskotéka za sprievodu hudby od  Dj Martina.

V dňoch 7. – 20. 12 2016 sme zorganizovali sériu tradičných Vianočných športových turnajov pre žiakov našej školy. Tieto športové súťaže sme odštartovali stolnotenisovým turnajom chlapcov a dievčat 7. decembra. V kategórii chlapcov bolo nasledujúce poradie: prvé miesto Radovan Filip Novotný, ktorý zvíťazil suverénnym spôsobom. Niet sa čo čudovať, veď je to aktívny stolnotenisový hráč reprezentujúci TJ Dunajec Spišská Stará Ves.  Druhé miesto obsadil Sebastián Tomaľa a na treťom mieste sa umiestnil Matúš Semančík.  V dievčenskej kategórii súťažili štyri žiačky, všetky účastníčky a víťazky okresného kola v stolnom tenise v Kežmarku. Poradie bolo nasledujúce: 1. miesto Viktória Novotná, 2. miesto Miriama Polačeková, 3. miesto Gabriela Talárová a na štvrtom mieste skončila Lucia Tomaľová.

Dňa 13. decembra súťažili chlapci vo volejbale. Zúčastnili sa len tri družstvá. Suverénnym spôsobom zvíťazilo družstvo 4. A triedy, na druhom mieste sa umiestnili chlapci 2. A triedy a tretí skončili chlapci 1. A triedy, ktorí podali snaživý a sympatický výkon.

Volejbalu dievčat sa zúčastnili štyri družstvá. Konečné poradie bolo nasledovné: 1. miesto 2. A, 2. miesto 1. A a dve hráčky z 3. A, 3. miesto obsadili dievčatá 1. A a na konečnom štvrtom mieste sa umiestnili dievčatá 3. A.

Minifutbal sa odohral 19. decembra za účasti štyroch družstiev. Je príjemné konštatovať, že za tím 2. A triedy nastúpila aj ich spolužiačka Miriama Polačeková, ktorá aktívne hrá ženský futbal v Poprade. Po dramatickom výkone sa tešili z víťazstva v zápase a v celom turnaji chlapci 4. A triedy, ktorí zdolali druhý tím turnaja, 1. A triedu. Na treťom mieste skončilo družstvo 3. A triedy a konečné poradie uzatvorili žiaci 2. A triedy.

Predvianočnú atmosféru nám spríjemnili zlatý medailisti z XXXI. Letných olympijských hier v Riu de Janeiro  Peter a Ladislav Škantárovci, súťažiaci v kategórií C2 vo vodnom slalome, ktorí prišli medzi nás 20. decembra, aby sa s nami podelili o svoje zážitky zo športovej kariéry a o radosť z olympijského zlata. Beseda prebiehala v telocvični, ktorá bola vyzdobená v znamení ich olympijského úspechu. Moderátorského slova sa ujali študentky 3.A triedy Janka Marhefková a Anička Šmajdová, ktoré postupne priblížili svojim spolužiakom začiatky ich športovej kariéry, nespočetné množstvo úspechov, ktoré získali na súťažiach svetového pohára, majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Po bohatej diskusií bola autogramiáda a spoločné fotografovanie s olympionikmi.

Dňa 22.12.2016 sa v našej škole uskutočnila vianočná akadémia. Celý program sa niesol vo vianočnom duchu a sprevádzal nás ním Dávid Barľák. Ako prví sa nám predstavili prváci, ktorí spievali pesničku Pulnoční. Po nich nasledovali tretiaci, ktorí mali pripravenú vianočnú rozprávku a vinš. Záver nášho programu nám pripravili druháčky Katka Kaňuková a Lucka Tomaľová s klavírnym doprovodom Dávida Baku. Prichystali si pre nás dve piesne - Šťastné a Veselé a rozlúčili sme sa Tichou nocou, ktorú spievali všetci.

Lyžiarsky výcvik žiakov 2.A sa konal od 23.1 do 27.1.2017 – toho roku aj s finančnou dotáciou od štátu s ubytovaním  v Starej Lesnej.  LK sa konal v Tatranskej Lomnici. Viacerí študenti, po prvýkrát mali možnosť okúsiť skutočný lyžiarsky zážitok, pritom pozorovať scenériu prekrásnej tatranskej prírody z lanoviek a Skalnatého plesa. Po výcviku žiaci mali možnosť spoločne si oddýchnuť a stráviť čas spoločnými akciami, hrami a množstvom iných aktivít, počas ktorých sme sa mohli lepšie spoznať. Všetci žiaci sa zdokonalili v technikách zjazdového lyžovania v rámci individuálnych predpokladov, možností a schopností.

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Pripnutím žltého narcisu vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Podieľali  sa na ňom, tak ako po iné roky, aj  študenti našej školy. Niektorí ako dobrovoľníci a ostatní sa aktívne zapojili do zbierky. Zbierka sa uskutočnila 7.04.2017 a v tento  sa našim študentom podarilo vyzbierať  sumu 1250,85 €. Obyvatelia jednotlivých obcí a Spišskej Starej Vsi  prispeli do zbierky sumou: Spišská Stará Ves –336,48 €, Spišské Hanušovce – 195,13 €, Veľká Franková a Malá Franková – 203,97 €, Červený Kláštor – 203,80 €, Matiašovce – 201,71 €, Osturňa – 109,76 €. Ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2016/2017 vo štvrtom (končiacom) ročníku gymnázia bolo 18 žiakov, z toho 14 chlapcov a 4 dievčatá. Po úspešnom zmaturovaní všetkých žiakov sa rozhodli pokračovať v ďalšom štúdiu 16 žiaci (88,89%).

     Umiestnenie absolventov je nasledovné:

-          Technické zameranie: 8 absolventi (44,44%) z toho 6 absolventi (33,33%) si vybrali študijný odbor informatiku

-          Prírodovedné zameranie: 2 absolventi (11,11%)

-          Učiteľské zameranie: 3 absolventi (16,67%)

-          Ekonomické respektíve manažérske zameranie: 2 absolventi (11,11%)

-          Lekárske zameranie: 1 absolventka (5,56%)

-          Zamestnali sa: 2 absolventi (11,11%).

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bologia pre maturantov a zdravotníkov12 Mgr. Mária Čarnogurská
Krúžok fyziky9 Mgr. Ján Džunko
Anglická konverzácia19 Mgr. Daniela Krajgerová
Krúžok matematiky23 Mgr. Miloslav Cisko
Programovanie a logika17 RNDr. Mária Semančíková
Volejbalový18 PhDr. Miroslav Zelina

Záver

Vypracoval: Mgr. Anna Kromková

V Spišskej Starej Vsi , 12. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria