Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Úlohou školy je poskytovanie všeobecného vzdelania a príprava na štúdium na vysokých školách.

Gymnázium v Spišskej Starej Vsi je organizačnou zložkou Spojenej školy, Štúrova 231/123. Je to jediná stredná škola v danom regióne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva podľa § 14ods.6 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka mesta Spišská Stará Ves a rozhodlo tak, že zaradilo do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves; Základná škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves a Materská škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2011. Zriaďovacia listina bola vydaná 14. júla 2011 v Bratislave pod číslom 2011 - 10650/26180:2-923/1 na dobu neurčitú.

Identifikačné číslo je 42232228, IČO školy je 37940881. DIČ školy je2023328582 a kód školy pre prihlášky žiakov na vysoké školy je 710 230 346. Kód školy pre maturitnú skúšku je 671 012


Názov školyGymnázium, SNP 3/5, Spišská Stará Ves
Adresa školyŠtúrova 231/123
Telefón+421 52/4822067
E-mailgssv@mail.t-com.sk
WWW stránkagssvznamky.edupage.org
ZriaďovateľMesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Meno a priezviskoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Anna Kromková05248223670911255959riaditelka231@gmail.com
Zástupca RŠMgr.Ján Džunko05248220670911241744jandzunko4@gmail.com
Výchovný poradcaMgr.Daniela Penxová0524822067 daniela.penxova@gmail.com

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu Spišská Stará Ves bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rada školy má 11 členov a riadi sa vlastným štatútom.

Vznikom Spojenej školy 1.9. 2012 vznikla nová Rada školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi. Ustanovujúca schôdza bola dňa 28. 11. 2011. Ostatné informácie o Rade školy sú v správe o výchovnovzdelávacích výsledkov za školský rok 2015/16 za Spojenú školu.


 Titl., priezvisko, meno Kontakt
predsedaMgr. Anna Kafkováanna286@centrum.sk0904868849
zástupcovia pedagogických zamestnancovMgr. Čačíková Margitagita.cacikova@gmail.com0902363969
 Bc.Emília Tomaľováemilia.tomalova@gmail.com 
zástupcovia rodičovJozef Žembovičjozo.zembovic@gmail.com 
 Mgr.Iveta Novotnáivakuchto@pobox.sk 
zástupcovia nepedagogických zamestnancovIng. Antónia Kolodzejovátonkakolodzejova@azet.sk 
zástupca zriaďovateľaViera Jurkovičovámatrika@spisskastaraves 
 Bc. Juraj Krempaský  
 Ing. Ján Kurňavamesto@spisskastaraves.sk 
 Peter Minčík peter_mincik@zoznam.sk 
zástupca žiackej radyKlaudia Mirgováklaudia.mirgova@gmail.com0910631085

Poradné orgány školy

Poradnými orgánmi školy boli pedagogická rada, predmetové komisie, rodičovská rada a žiacka rada.

Pedagogická rada zasadala pravidelne raz za mesiac. Jej členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na svojich zasadnutiach prerokúvala, navrhovala a schvaľovala výchovno-vzdelávacie výsledky a riešila aktuálne problémy školy.

Predmetové komisie mali za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe poznatkov a skúseností svojich členov a to:

- iniciatívnym predkladaním návrhov na riešenie problémov,

- prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok, odporúčaní a stanovísk,

- overovaním navrhovaných riešení v pedagogickej praxi,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojich PK,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,

- skvalitnením prezentácie školy na regionálnej úrovni

Všetky PK pracovali podľa plánov, v ktorých vymedzili ciele a metódy plnenia úloh, ktoré sa v priebehu školského roka aktualizovali a dopĺňali. Nadväzovali na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzali:

- zo ŠkVP,

- z plánov hlavných úloh školy, zámerov a príloh,

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za uplynulý školský rok,

- z POP MŠ SR pre školský rok 2015/2016,

z aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.

Rodičovská rada pozostávala zo zástupcov jednotlivých tried. Predsedom bol Ing. Ján Trebuňa. Rodičovská rada sa stretla na dvoch stretnutiach, podieľala sa na riešení aktuálnych problémov školy, podporovala aktivity jednotlivých predmetových komisií a finančne sa podieľala na spoluúčasti pri realizácii schválených projektov. Zriadili účet pre rodičovské združenie pri Gymnáziu ako občianske združenie v Slovenskej sporiteľni, a,s. na 2% zaplatenej dane. IBAN: 4009000000000492454024.

Žiacka rada sa schádzala raz mesačne za účasti zástupcu riaditeľky školy a výchovnej poradkyne školy. Vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam týkajúcim sa žiakov školy, podieľala sa na príprave žiackych podujatí. Tvorili ju zástupcovia jednotlivých tried. Celý školský rok organizovali separovaný zber odpadov v triedach a aktívne sa podieľali na organizácií zberu papiera v škole. Podieľali sa na rozbehnutí elektronického časopisu školy na webovej stránke školy http://gssvnoviny.wz.sk/news.php .

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK jazykovMgr. Daniel KostkaSJL, ANJ, NEJ, KAJ, KNJ, LSE 
PK prírodovedných predmetovMgr. Miloslav CiskoMAT, FYZ, BIO, CHE, INF, GEG, SEM, SEC, SEF, SEI, SEB, SEG 
PK výchov a spoločenskovedných predmetovPhDr. Miroslav ZelinaTSV, DEJ, EKO, NBK, UKL, OBN, AEKO, PCR, PXV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 89

Počet tried: 5

Podrobnejšie informácie: Na začiatku školského roka mala škola 89 žiakov z toho 47 dievčat a 42 chlapcov . Na začiatku školského roka dňa 1.9.1.2015 jedna žiačka prestúpila do SOŠ v Kežmarku, a jedná žiačka sa 28.9.2015 presťahovala do Českej republiky. Počet žiakov tak klesol na 87 z toho 45 dievčat.

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
1.A190
2.A262
3.A180
4.A90
oktáva150

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky v dvoch kolách: 32

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 1

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 28

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2016: 23

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 23


 Gym 8.ročGym 4.roč
prihlásení 1.kolo031
prihlásení 2.kolo01
prijatí028
zapísaní 23
% úspešnosti 71,8%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

V školskom roku 2015/2016 sme klasifikovali 14 povinných predmetov. Klasifikované bolo aj 14 voliteľných predmetov v 4.A, oktáve a v 3.A. Všetky predmety sa klasifikovali. Klasifikované boli aj voliteľné predmety v 1.A "Podnikanie v cestovnom ruchu" , v 2.A " Aplikovaná ekonómia" a v 3.A "Podnikateľská a spotrebiteľská výchova".

V tabuľke uvádzame priemerný prospech povinných predmetov v jednotlivých triedach. Predmety, pri ktorých nie je uvedený priemer, sa v danej triede nevyučovali.


TriedaANJAEKOBIODEJEKLEKOFYZGEGCHEINFKAJKNJLISMATNAB
1.A1,95 2,212,53  1,841,842,161,79   2,111
2.A2,581,271,922,58  2,651,772,191,73   2,691
3.A2,61 2,392,83  2,112,222,112,172,78  2,56 
4.A1,67 1,56  1,11     1,561,112 
oktáva2,4 2,33   2,4  2,42,61,61,933 

TriedaNEJOBNPCRPXVSEBSEDSEFSEGSECSEISEMSJLSPRTSVUKL
1.A2,26 1,11        1,7411,131,32
2.A2,192,19         1,9611,251,19
3.A2,943,17 1,94       2,561,111,471,44
4.A2,33   1,67 11,67111,171,11111
oktáva3,2   2,75 1,82,41,781,833,292,411,071,93

Prospech žiakov

Klasifikovaných v dennom štúdiu bolo na konci školského roka 87 žiakov.

Na základe špeciálnopedagogického vyšetrenia boli 2 žiaci zdravotne znevýhodnení - majú vývinové poruchy učenia a boli zaradení bez úprav učebných osnov.

Priemerný prospech za školu bol:

- priemer známok na vysvedčení: 2,01

- priemer prospechov: 2,00

- priemer predmetov tried: 1,96

- priemer priemerov predmetov: 1,87

V správaní sa popri bežných priestupkoch vyskytli i opakované a závažné porušenia školského poriadku školy, ktoré viedli k výchovným opatreniam:

V 1.polroku bolo:

5 pokarhaní triednym učiteľom,

5 napomenutí triednym učiteľom,

1 pokarhaní riaditeľkou školy,

2 znížené známky zo správania 2. stupňa,

neprospelo 6 žiakov.

Boli udelené pochvaly týmto žiakom:

- Pochvala tr. učiteľkou za prípravu programu na Vianočnú akadémiu pre žiačky K. Kaňukovú, L. Tomaľovú,

- I. Irhová - úspešná riešiteľ šk. kola MO a postup na krajské kolo,

- Novotná, Poláčeková, Novotný - pochvala za vzornú reprezentáciu školy v športe

- M. Gdovin- pochvala za súťaž "úspešný riešiteľ iBobor"

Pochvala Novotnej a Polečekovej - úspešné reprezentantky na okresnom kole v stolnom tenise a bedminton

Pochvala M.Semančíkovi v slovenskej súťaži FKS (15.miesto v zimnom semestri zo 63 zúčastnených zo slovenských gymnázií).

Jakub Soľus- pochvala za 3. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Pochvala Ciskovi a Drienovskej - úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády a postup do krajského kola.

Pochvala Kostkovej Kataríne - za výborný prospech (priemer 1,0) a za 1.miesto v okr.kole stolného tenisu.

Pochvala Kostkovi - úspešný riešiteľ iBobor ( percentil 94).

Pochvala Ciskovi - úspešný riešiteľ iBobor ( percentil 88).

Pochvala TU celej triede za prípravu cechovačky.

Pochvala D.Kafkovi v slovenskej súťaži FKS (8.miesto v zimnom semestri zo 52 zúčastnených zo slovenských gymnázií).

Pochvala Z.Trebuňovej za výborný prospech v 1. polroku .

Pochvala Bakovi za vystúpenie na vianočnom programe školy.

V 2.polroku bolo:

3 napomenutí triednym učiteľom,

4 pokarhania triednym učiteľom,

0 pokarhaní riaditeľkou školy,

1 znížená známka zo správania 3. stupňa.

neprospelo 0 žiakov.

Boli udelené pochvaly a knižné odmeny týmto žiakom:

Gabriela Axamská- za výborný prospech,

Peter Ovcarčík- za výborný prospech,

Ivana Regecová- za výborný prospech,

Ľuboš Irha- za vzornú dochádzku,

Hovanová - za výborný prospech počas celého štúdia,

K. Kostková - za výborný prospech počas celého štúdia a reprezentáciu školy,

Regecová K. + Regecová M. - za reprezentáciu školy a prácu na projektoch,

Irhová Ivona za 2. miesto v okresnom kole vo volejbale, úspešný riešiteľ MO a postup na krajské kolo MO, výborný prospech,

Kaňuková Katarína za výborný prospech,

Novotná Viktória za majsterku okresu v stolnom tenise SŠ, 2. miesto v krajskom kole v stolnom tenise SŠ, 2. miesto v okresnom kole vo volejbale, okresné kolo v bedmintone

Novotný Radovan Filip za okresné kolo v bedmintone, ocenenie za vedomostnú súťaž o olympizme - 2. miesto, úspešný riešiteľ matematickej súťaže PANGEA, 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v regionálnom kole vo volejbale a za výborný prospech,

Poláčeková Miriama za majsterku okresu v stolnom tenise SŠ, 2. miesto v krajskom kole v stolnom tenise SŠ, okresné kolo v badmintone,

Sedlická Nikola za úspešnú riešiteľka matematickej súťaže PANGEA

Semančík Matúš - ocenenie za najlepšiu mapu hry v súťaži IHRA, úspešný riešiteľ fyzikálneho korešpondenčného seminára, ocenenie za vedomostnú súťaž o olympizme 2. miesto, úspešný riešiteľ matematickej súťaže PANGEA a za výborný prospech,

Tomaľová Lucia za majsterku okresu v stolnom tenise SŠ, 2. miesto v krajskom kole v stolnom tenise SŠ, 2. miesto v okresnom kole vo volejbale,

Zuzana Šlebodová za výborný prospech,

Miloslav Cisko - za výborný prospech, za 1. miesto v regionálnom kole Mladého Európana a 9. miesto v celoštátnom kole mladého Európana, za úspešný riešiteľa Pangea, za 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády, za 8 . miesto v krajskom kole v šachu a 11. miesto v celoštátnom kole v šachu a úspešného riešiteľa v informatickej súťaži i-Bobor , za súťaž v programovaní IHRA - cena za najlepšiu mapu hry, za riešiteľa krajského kola FO a za 15. miesto v medzinárodnej súťaži Fyzikalní online.

Lenka Drienovská- za výborný prospech, za 6. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, za úspešného riešiteľa v informatickej súťaži i-Bobor a za prvé miesto v súťaži družstiev prvej pomoci.

Ivana Kostková - za výborný prospech, za 1. miesto v regionálnom kole Mladého Európana a 9. miesto v celoštátnom kole mladého Európana,, za 2. miesto v okresnom kole vo volejbale a prvé miesto v súťaži družstiev prvej pomoci.

Jana Marhefková - za výborný prospech, za 1. miesto v regionálnom kole Mladého Európana a 9. miesto v celoštátnom kole mladého Európana, za 2. miesto vo vedomostnej súťaži o olympizme, za prvé miesto v súťaži družstiev prvej pomoci a za 2. miesto v okresnom kole vo volejbale.

Jakub Soľus - za súťaž v programovaní IHRA - cena za najlepšiu mapu hry, za 3. miesto v obvodnom kole olympiáda z anglickom jazyku, za 2. miesto v okresnom kole stolného tenisu a za 15. miesto v medzinárodnej súťaži Fyzikalní online.

Mária Jabrocká - za výborný prospech a za prvé miesto v súťaži družstiev prvej pomoci.

Michaela Ovšonková - za výborný prospech a prvé miesto v súťaži družstiev prvej pomoci.

Hucejová Soňa - za výborný prospech .

Hubcejová Anna - za výborný prospech.

Semančíková Dominika - za výborný prospech,

Matej Cisko - za výborný prospech a reprezentáciu školy na Majstrovstvách SR v šachu, v krajskom kole GO, v matematickej súťaži Pangea , v informatickej súťaži i-Bobor a v medzinárodnej fyzikálnej súťaži Fyziklání online,

Zuzana Trebuňová - za výborný prospech v školskom roku 2015/2016,

Zuzana Džurná - za výborný prospech v školskom roku 2015/2016,

Dalibor Kafka- -za reprezentáciu školy v matematickej súťaži Pangea, v medzinárodnej fyzikálnej súťaži Fyziklání online a vo Fyzikálnom korešpondenčnom seminári,

Rút Znancová - za výborný prospech v školskom roku 2015/2016,

Marek Kostka - za výborný prospech a vzornú dochádzku do školy v školskom roku 2015/2016 a reprezentáciu školy v matematickej súťaži Pangea, v informatickej súťaži i-Bobor a vo volejbale.


TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1.A1968500000
2.A26961100000
3.A18521100010
4.A945000000
oktáva1533900000

Dochádzka žiakov

Celkom v školskej dochádzke v dennom štúdiu žiaci vymeškali 8344 hodín z toho neospravedlnených je 37. Počet vymeškaných hodín na jedného žiaka je 95,90 . V minulom roku to bolo 99,66 , čo je zlepšenie oproti minulému roku. Priemer neospravedlnených hodín na jedného žiaka je 0,42.

Takmer vo všetkých prípadoch bola absencia podložená lekárskym potvrdením, alebo potvrdením zákonného zástupcu. Neodôvodnená absencia bola konzultovaná s rodičmi a v súlade so školským poriadkom školy riešená na klasifikačných pedagogických radách. Kvôli neospravedlnenej absencii a porušeniam školského poriadku mal 1 žiak zníženú známku zo správania 3 . stupňa v druhom polroku.


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A192057108,262057108,2600,00
2.A26220284,69218884,15140,54
3.A181824101,331803100,17211,17
4.A979087,7879087,7800,00
oktáva15147198,07145997,27120,80

Výsledky externých meraní

V školskom roku 2015/16 neboli robené externé merania.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

V školskom roku 2015/2016 maturovalo 24 študentov z toho 10 chlapcov a 14 dievčat. V riadnom termíne maturovalo 24 študentov. Na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa prihlásili 1 študent. Pred ústnou maturitnou skúškou komisií oznámil, že dobrovoľnú maturitnú skúšku nebude konať.

Priemer školy na ústnych maturitných skúškach bol1,97. Na priebeh maturitných skúšok v riadnom období dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Edita Hrušková Molnárová z Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Pod jej vedením pracovalo 10 predmetových maturitných komisií, ktorých činnosť riadili predsedovia jednotlivých predmetových maturitných komisií. Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá časť maturitných skúšok a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v dňoch 15. až 17. 3. 2016. Konala sa zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, z nemeckého jazyka a z matematiky. Z anglického jazyka maturovalo 10 žiakov na úrovni B2 a z nemeckého jazyka maturovalo po 14 žiakov tiež na úrovni B2. Z matematiky maturovalo9 žiakov. Zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov sa konala aj písomná forma internej časti maturitných skúšok. Výsledky maturitnej skúšky sú v prehľadnej tabuľke. Všetci žiaci úspešne zmaturovali v prvom termíne.


PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB210(8/2)31,09%1044,50%10316  2,3010
Biológia 14(3/11)    3722 2,2114
Ekonomika 2(0/2)    11   1,502
Fyzika 5(5/0)    211  1,754
Geografia 9(4/5)    36   1,679
Chémia 8(0/8)    62   1,258
Informatika 2(2/0)    11   1,502
Matematika 9(7/2)40,37%9  4122 2,229
Nemecký jazykB214(2/12)44,89%1459,64%144541 2,1414
Slovenský jazyk a literatúra 24(10/14)59,38%2475,00%249861 1,9624

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval podľa dvoch učebných plánov. Vzdelávanie žiakov 2. až 4. ročníku 4-ročného gymnázia sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu v súlade s vyšším sekundárnym vzdelávaním ISCED 3A platného od 1. septembra 2008 a vzdelávanie žiakov 1. ročníka 4-ročného gymnázia sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu v súlade s vyšším sekundárnym vzdelávaním ISCED 3A, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. marca 2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015 .

Vzdelávanie žiakov 8. ročníka 8-ročného gymnázia sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu v súlade s vyšším sekundárnym vzdelávaním ISCED 3A platného od 1. septembra 2008.

Kód a názov štvorročného štúdia je 7902 J gymnázium a je bez zamerania študijného odboru.

Kód a názov osemročného štúdia pre oktávu je 7902 J gymnázium a je bez zamerania študijného odboru.


TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
1.A7902 J gymnázium 
2.A7902 J gymnázium 
3.A7902 J gymnázium 
4.A7902 J gymnázium 
oktáva7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

V školskom roku 2015/2016 sme nemali zavedené žiadne nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny vychádzali zo ŠkVP učebného plánu v triedach 1.A,2.A, 3.A a 4.A štvorročného štúdia a z upraveného učebného plánu v oktáve osemročného štúdia.

Žiaci 3.A si vybrali 1 dvojhodinový vyučovací predmet z ponuky - konverzácia v anglickom jazyku.

Žiaci 4.A a oktávy si vyberali 10 hodín z ponuky 2 - hodinových vyučovacích predmetov a 3 hodiny z ponuky základných predmetov:

literárny seminár, seminár z matematiky, seminár z fyziky, seminár z geografie, seminár z biológie a seminár z chémie, seminár z informatiky, spoločenskovedný seminár, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, a tri hodiny z ponuky jednohodinových predmetov - ekonomika, cvičenia z fyziky, cvičenia z chémie, cvičenia z biológie, slovenský jazyk a matematika. Vybrali si predmety uvedené v tabuľke.

Žiaci 1. A mali 1 rozširujúcu hodinu z ekonómie - podnikanie v cestovnom ruchu, žiaci 2.A mali 1 rozširujúcu hodinu z aplikovanej ekonómie a žiaci 3.A mali 1 rozširujúcu hodinu z podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy.


TriedaPredmetPočet hodín v týždni
3.A KAJ2
4.A a oktávaLSE2
4.A a oktávaKNJ2
4.A a oktávaKAJ2
4.A a oktávaSEM2
4.A a oktávaSEB2
4.A a oktávaSEC2
4.A a oktávaSEI2
4.A a oktávaSEF2
4.A a oktávaSEG2
1.APCR1
2.AAEKO1
3.APXV1
4.AEKO1

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Na začiatku školského roku 2015/2016 pracovalo v škole spolu 15 zamestnancov (12 pedagogických a 3 nepedagogickí). Z uvedeného počtu pracoval jeden pedagogický zamestnanec na znížený pracovný úväzok. V priebehu školského roka bola na materskej dovolenke 1 učiteľka. V rámci krúžkovej činnosti boli so 6. pedagogickými pracovníkmi školy vypracované dohody o vykonaní pracovnej činnosti.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Zamestnanci spolu
TPP12315
DPP000
Znížený úväzok202
ZPS000
Na dohodu000
Na dohodu cez projekt000
Na dohodu cez krúžky707

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetkých 12 pedagogických pracovníkov školy spĺňa podmienky pedagogickej spôsobilosti.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01212

Predmety vyučované nekvalifikovane

Z celkového počtu 171 hodín úväzkov vyučovacích predmetov bolo 167 odučených kvalifikovane. Štyri hodiny ekonomického zamerania boli odučené s príbuznou aprobáciou.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Vedenie školy vytvorilo všetkým pedagogickým pracovníkom podmienky pre možnosť ďalšieho vzdelávania sa.

Učitelia sa zúčastňovali jednodňových odborných seminárov a podujatí organizovaných MPC v Prešove podľa aktuálnej ponuky a škola organizovala aj aktualizačné vzdelávanie priamo v budove školy.

Vzdelávanie učiteľov pre používanie elektronickej dochádzky absolvovali všetci učitelia gymnázia v marci 2016 cez aSc Agendu internetovou formou a následne 1.4. 2014 prešla škola na jej používanie.

Mgr. Cisko Miloslav úspešné absolvoval atestačné vzdelávanie, ktoré dňa 5.10. 2015 ukončil 2.kvalifikačnou skúškou.

Mgr. Džunko Ján absolvoval funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl), ktoré dňa 14.6. 2016 úspešne ukončil zaverečnou skúškou.

Mgr. Kostka Daniel absolvoval predatestačné vzdelávanie k 2.kvalifikačnej skúške, ktoré ukončil 9.6. 2016.

Mgr. Daniela Krajgerová absolvovala 4.2. 2016 vzdelavanie pre PPMK v Prešove a získala certifikát pre PMK v ANJ.

Mgr. Mária Čarnogurská a RNDr. Semančíková Mária absolvovali Kurz 1.pomoci 15.2.2016 v Poprade a získali certifikát.

RNDr. Semančíková Mária absolvovala 29.5.2015 vzdelávanie E- test.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška01
2.kvalifikačná skúška11
aktualizačné1212

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola v školskom roku 2015/2016 aj príprava žiakov na rôzne druhy súťaží. Bola realizovaná v rámci vyučovania, ako aj v mimoškolskej činnosti a v záujmových krúžkoch. Cieľom bolo objaviť skryté talenty, rozvíjať vedomosti a zručnosti talentovaných žiakov a podporovať ich záujem o záujmovú a športovú činnosť. Každoročne sa študenti Gymnázia v Spišskej Starej Vsi zúčastňujú rôznych súťaží a aktivít a tým reprezentujú našu školu v Prešovskom kraji na národnej či medzinárodnej úrovní. Tento rok nebol výnimkou. Študenti sa zapojili do mnohých súťaží a vďaka skvelej príprave obstáli v konkurencii a získali viacero ocenení.

Nadšenci predmetov matematiky a informatiky sa dňa 9.-13. novembra 2015 zapojili do celoslovenskej súťaže iBobor. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, do ktorých sa z celého Slovenska prihlásilo obrovské množstvo študentov. Do kategóriu JUNIORI sa zapojilo 8636 súťažiacich a tvorili ju študenti prvého a druhého ročníka. Z celkového počtu bola úspešnosť pomerne nízka, konkrétne 11,6%, a preto sa tešíme z úspešnosti našich žiakov. Z našich najmladších študentov sa to podarilo práve Michalovi Gdovinovi z 1. A a z druhého ročníka nás výborne reprezentovali Lenka Drienovská a Miloslav Cisko. Druhou kategóriou predstavovali SENIORI, ktorí navštevujú tretí ročník a ôsmy ročník osemročného štúdia. Z celkového počtu 4554 bolo percento úspešnosti 17,7%. Opäť sa naši študenti nenechali zahanbiť a piati z nich prispeli k tejto úspešnosti. Marek Kostka a Matej Cisko reprezentovali úspešne 3.A a Gabriela Weissová, Stanislav Penxa, Ján Štefaňák oktávu.

Neoddeliteľnou súčasťou našej školy je šach. Výkony staroveských študentov sa neustále zlepšujú a tento rok nebol výnimkou. Svedčí o tom súťaž, ktorá sa konala 25. novembra 2015 v Humennom. Zúčastnilo sa jej 13 okresov a a spomedzi 24 chlapcov sa stali úspešnými práve naši chlapci. Matej Cisko obsadil krásne 5. miesto,6. miesto Znancová Rút a Miloslav Cisko obsadil 8. miesto. Tieto úspechy potvrdili aj na Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa konali v júni v Ružomberkukde skončili na 9. mieste Cisko Mateja a11. mieste Cisko Miloslav.

Už druhý rok sa naša škola zapojila 2. decembra 2015 do súťaže Fyzikláni on line, ktorá si vyžadovala skvelý tím a spoluprácu, ktorý sa podarilo vytvoriť v zložení Miloslav Cisko (2.A), Jakub Soľus (2.A), Miroslav Plavec (2.A), Dalibor Kafka (3.A) a Matej Cisko (3.A). Naša škola súťažila v kategórii Stredoškoláci B, ktorej súčasťou bolo 51 tímov zo Slovenska a Česka. Celkovo súťaž tvorilo viac ako 250 družstiev. No aj napriek veľkej účastnosti sa nášmu družstvo podarilo vybojovať 15. miesto.

Kvalita našej školy sa prejavila aj výsledkami vo Fyzikálnom korešpondenčnom seminári organizovanom Univerzitou Komenského v Bratislave. Opäť sa súťažilo v dvoch kategóriách A a B. Kategóriu A tvorilo 52 zúčastnených a kategóriu B 63 zúčastnených študentov z celého Slovenska. Súťaž sa konala v dvoch semestroch celkom 6 kôl súťaže, pričom zimný semester skončil veľmi úspešne pre na školu. V kategórii A, čiže mladší žiaci, sa umiestnil Matúš Semančík na 22. mieste a v kategórii B, starší žiaci, získal 15. miesto Dalibor Kafka.

V geografickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila 10. marca 2016 na pôde Prešovskej univerzity. Súťažilo sa v jednej kategórii Z, v ktorej boli žiaci všetkých štyroch ročníkov. Zúčastnilo sa vyše jej 70 študentov a hoci konkurencia bola silná, študenti nášho gymnázia sa opäť prebojovali medzi najlepších. Za tento úspech vďačíme Miloslavovi Ciskovi z 2.A, ktorý obsadil bronzovú priečku. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Jerguš Kolodzej z 2.A a Matej Cisko 3.A. Ďakujeme chlapcom, že takto úspešne reprezentovali školu.

Ďalšou úspešnou olympiádou v školskom roku 2015/2016 bola nepochybne chemická olympiáda kategórie B. Študentky 2.A sa zapojili do chemickej olympiády kategórie B, pričom úspešnými riešiteľkami boli: Lenka Drienovská, Michaela Ovšonková, Ivana Kostková a Lívia Krempaská. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 7.4.2016 vo Svite, kde postúpili Lenka Drienovská a Michaela Ovšonková. Nakoniec 6. miesto obsadila študentka Lenka Drienovská.

Novou výzvou tohto školského roka bola programátorská súťaž IHRA, ktorú organizuje UPJŠ v Košiciach. Cieľom bolo naprogramovať vlastnú hru. Náš tím v zložení Matúš Semančík 1.A, Jerguš Kolodzej 2.A, Misloslav Cisko 2.A, Jakub Soľus 2.A, Miroslav Plavec 2.A vytvorili hru s názvom Indián Karči. Vďaka skvelej tímovej práci sa prebojovali až na súťažnú prehliadku, ktorá sa konala 20. apríla 2016 na UJPŠ v Košiciach. Medzi deviatimi najlepšími školami, ktoré postúpili na prehliadku bola aj naša škola. Ich práca bola ocenená odborníkmi a odmenená diplomom za najlepšiu mapu hry.

Školské športové aktivity a súťaže:

Škola organizuje Medzinárodný volejbalový turnaj ku Dňu študentstva za účasti družstiev chlapcov a dievčat školy, družstiev absolventov školy a hostí z družobnej školy z lýcea v Kroščenku. Školský medzitriedny volejbalový turnaj chlapcov a dievčat, vianočné športové súťaže - aj vianočné športové turnaje vo volejbale chlapcov a dievčat, minifutbale a stolnom tenise, ktoré sa konali v termíne od 10. do 16. 12. 2015.

Dňa 6. apríla 2016 sa konalo v Kežmarku okresné kolo vo volejbale stredných škôl chlapcov. Po vyrovnanom výkone družstvo chlapcov v zložení Peter Ovcarčík, Marek Kostka, Radovan Novotný, Ľuboš Irha, Mário Kuzmiak, Stanislav Penxa, Dávid Papson a Sebastián Tomaľa obsadilo 1. miesto a postúpilo do regionálneho kola. To sa konalo opäť v Kežmarku 11. apríla 2016 kde náše družstvo obsadilo tretie miesto.

Dňa 7. apríla 2016 sa konalo v Kežmarku okresné kolo vo volejbale stredných škôl dievčat. V súťaži piatich družstiev družstvo dievčat v zložení Jana Marhefková, Viktória Novotná, Ivana Kostková, Veronika Babiaková, Anna Šmajdová, Ivona Irhová, Františka Irhová, Lucia Tomalová obsadilo pekné druhé miesto.

Družstvo dievčat a chlapcov sa zúčastnili na okresnom kole v bedmintone. Družstvo chlapcov v zložení Michal Leško a Radovan Filip Novotný obsadilo 2. miesto. Družstvo dievčat v zložení Miriama Poláčeková a Viktória Novotná obsadilo 1. miesto a postúpilo do krajského kola, kde obsadilo 6. miesto.

Družstvá chlapcov a dievčat sa zapojili aj do okresného kola v stolnom tenise. Chlapci skončili na druhom mieste. Družstvo dievčat v zložení Miriama Poláčeková a Viktória Novotná, Lucia ... a Katarína Kostková zvíťazilo v okresnom kole a postúpilo do krajského kola, kde obsadilo 2. miesto.

Medzinárodná vedomostná súťaž o olympizme pre stredné školy 2015/2016 „OLYMPIC QUIZ“ bola štvorkolová, prebiehala v anglickom jazyku online cez internet. Naše družstvo tvorilo osem žiakov: Klaudia Katarína Regecová, Michaela Regecová, Dávid Papson, Terézia Hrebíková, Jana Marhefková, Anna Šmajdová, Radovan Filip Novotný a Matúš Semančík. Zo štyridsiatich zúčastnených škôl zo slovenskej a Maďarskej strany sa umiestnili na 6. mieste. Od finále, ktoré sa uskutoční 13.2.2016 v Budapešti nás delili štyri body. Napriek tomu nám Slovenský olympijský výbor udelil Čestné uznanie za spoluprácu v roku 2015.

Slovenský olympijský výbor v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou vyhlásili online vedomostnú súťaž 5 členných družstiev o olympizme pre stredné školy, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy: Janka Marhefková, Anička Šmajdová, Radovan Filip Novotný a Matúš Semančík. Súťaž mala 4 kolá, trvala v čase od 18. 4 do 12. 5. 2016. Účinkovanie nášho družstva môžeme hodnotiť ako veľmi úspešné. Do súťaže bolo zapojených 27 škôl, 47 družstiev (školu mohlo reprezentovať viac družstiev) a 144 súťažiacich. Naše družstvo v konečnom hodnotení dosiahlo 97 bodov a spolu s ďalšími štyrmi školami skončilo na delenom druhom mieste. Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili už do 11. ročníka celoslovenskej súťaž „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave. Regionálne kolá súťaže vyhlasuje 12 centier Europe Direct a Európske informačné centrum v Bratislave.

Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastňujú trojčlenné družstva zložené zo študentov 2. alebo 3. ročníkov SŠ regiónu. Naši žiaci sa zúčastnili v regionálnom kole v Poprade v hoteli Satel, kde 20. apríla súťažilo 10 trojčlenných družstiev reprezentujúcich okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Liptovský Mikuláš. Súťažiace družstvo tvorili žiaci druhého ročníka Miloslav Cisko, Ivanka Kostková a Janka Marhefková bolo suverénne a zvíťazilo. Ďalší mesiac bolo Národné kolo, ktoré sa konalo 24. - 25. mája 2016 na Štrbskom Plese v hoteli Patria, kde žiaci skončili v Národnom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan na 9. mieste.


NÁZOV SÚŤAŽEObvodné alebo okresné kolo Krajské koloCeloštátne koloMedzinárodné kolo
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA3 žiaci 3. miesto  
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA6 žiaci6. miesto  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA12 žiacidvaja žiaci účasť 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA2 žiacijeden žiak účasť 
ŠACH3 žiaci 5.,6. a 8. miesto9. a 11.miesto 
FYZIKÁLNY KOREŠPON. SEMINÁR  11. a 22 miesto 
Fyzikalní online    15. miesto
I-BOBOR67 žiakov 8 úspešníých riešiteľov 
IHRA5 žiakov 5 ocenení 
PANGEA - MATEMATICKÁ SÚŤAŽ54 žiakov 8 úspešníých riešiteľov 
PANGEA - MATEMATICKÁ SÚŤAŽ  1 žiak - finale 
SÚŤAŽ DRUŽSTIEV PRVEJ POMOCI12 žiakov1.miesto  
Volejbal chlapcov SŠ1. miesto   
Volejbal dievčat SŠ2.miesto  
Bedminton2. miesto6. miesto 
Stolný tenis1. miesto2. miesto 
Súťaž o olympizme pre stredné školy 2015/2016 „OLYMPIC QUIZ“ 2.miesto6.miesto  
Súťaž Mladý Európan  1.miesto9. miesto 
Olympiáda z ANJ3.miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zber papiera.

V školskom roku 2015/2016 bolo nazbierané 2840 kg papiera z toho 340 kg sa nazbieralo počas matúr v meste Sp. St. Ves. Za vyvezený papier škola získala finančnú hotovosť 106,8€ za ktorú nakúpi učebné pomôcky. Súťaž vyhral Kafka Dalibor, ktorý nazbieral 100 kg.

7. Gymnaziálny ples.

Naše Gymnázium v Spišskej Starej Vsi organizovalo úspešne už 7. Gymnaziálny ples dňa 23.1.2016 v Reštaurácii NOVA. Prišiel sa zabaviť pedagogický zbor, študenti školy ale aj absolventi. Po príhovore pani riaditeľky a slávnostnej večeri bola zábava do rána. V čas prestávok boli súťaže a program a tiež súťaž o kráľa a kráľovnú plesu. V tombole bolo 30 hodnotných cien, hlavná cena bola - kávovar Dolce Gusto. Podával sa prípitok, večera, káva, zákusok, minerálne vody, kotlíkový guľáš, magnetka na pamiatku. Organizátori 3.A touto cestou ďakujú sponzorom plesu za hodnotné tombolové ceny a pomoc škole. O zábavu sa postarala hudobná skupina SONOR.

41 ročná tradícia družby medzi Gymnáziami v Žamberku a v Spišskej Starej Vsi

Už od roku 1972 sa udržuje tradícia vzájomných dopisovaní, návštev a výmenných pobytov medzi Gymnáziami v Žamberku a v Spišskej Starej Vsi. Viacerí vyučujúci nášho Gymnázia v Spišskej Starej Vsi tieto priateľské vzťahy začali rozvíjať ešte ako bývalí gymnazisti . V polovici júna (17.-20. 2015) nás zase navštívili žiaci a učitelia zo Žamberka ktorí si pozreli Zamagurie, Pieniny,

Cechovačka 1.A.

Dňa 28.10.2015 sa v telocvični gymnázia konala cechovačka 1.A na ktorej boli žiaci 1.ročníka prijatí medzi študentov gymnázia. Žiaci sa museli podrobiť skúškam tretiačok v podobe im zadaných úloh, k tomu bolo prispôsobené aj oblečenie a celkový výzor študentov. Luhovanie čaju, twerkovanie, šnúra z oblečenia a mnoho podobných úloh zožali veľký úspech. Po splnení týchto požiadaviek, boli žiaci prijatí do cechu študentského. Po oficiálnej časti nasledovala diskotéka.

Darovanie krvi 1. októbra 2015 a 14. apríla 2016.

V spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou v Poprade sme opäť organizovali akciu bezplatného darovania krvi, ktorej sa okrem našich študentov a pedagógov zúčastňujú aj miestni obyvatelia. V obidvoch odberoch sa krv odobrala 45 darcom. Ďakujeme za všetkých, ktorým vaša krv zachráni životy.

Deň gymnázia - 10.12.2015.

Žiakom ZŠ zo Zamaguria a záujemcom o štúdium na našej škole sa po úvodných slovách riaditeľky školy prihovoril zástupca riaditeľky školy pre gymnázium Mgr. Ján Džunko, pustil im aj študentský film, v ktorom mali možnosť vidieť aj veselú časť študentského života. Potom sa rozišli do tried - pracovných sekcií, kde mali pripravené ukážky rôznych činností. Budúci chemici sa predviedli pri ukážkach chemických pokusov, v ďalšej sekcii si mohli žiaci ZŠ zasúťažiť v anglickom kvíze, v odbornej učebni fyziky sa dozvedeli niečo o svetle. Keďže sa naša škola zapája do šachových turnajov a úspešne nás šachisti reprezentujú, žiaci si zmerali svoje sily aj v šachu, kde súťažili gymnazisti aj žiaci 3. ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi, ktorí sa zúčastnili na okresnej súťaži v šachu. Ďalšie sekcie im poskytli ukážky z biológie aj z práce s IKT. Poslednou sekciou bola sekcia predmetu umenie a kultúra, kde gymnazisti prezentovali vianočné tradície, zdobili perníčky a všetci , aj žiaci ZŠ, priložili ruku k dielu a robili vianočnú reťaz.

V učebni informatiky sa naši hostia dozvedeli o možnostiach práce s IKT na našej škole:

1. študenti 1. ročníka získajú ako učebnú pomôcku tablet,

2. každý žiak má prístup do školskej wifi siete,

3. každý žiak má na školskom e-learningovom portáli sprístupnené materiály z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, fyzika, chémia, biológia. Materiály ako pracovné listy, interaktívne cvičenia, návody na laboratórne cvičenia, prezentácie vytvárali učitelia našej školy v rámci projektu "Moderná škola- brána do sveta",

4. v tomto školskom roku okrem internetovej žiackej knižky používame aj elektronickú triednu knihu. Študenti pomocou aplikácie EduPage získajú informácie nielen o prospechu ale aj o suplovaní.

Deň narcisov.

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Tento rok, v piatok, 15. apríla 2016 to bol už 20. ročník. Aj obyvatelia zamagurských obcí a Spišskej Starej Vsi sa v tento deň mohli zapojiť do zbierky prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorými už niekoľko rokov sú žiaci našej školy. Počas tohto ročníka sa podarilo vyzbierať sumu 1441,72 € do ktorej prispeli obyvatelia jednotlivých obcí Zamaguria a mesta Spišská Stará Ves. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Poďakovanie však patrí aj týmto žiakom Gymnázia v Spišskej Starej Vsi, ktorí sa ako dobrovoľníci nezištne zúčastnili tejto zbierky.

Európskeho dňa jazykov.

Dňa 25. septembra 2015 sa naša škola zapojila do organizácie Európskeho dňa jazykov. Žiaci školy boli rozdelení do štyroch skupín, Jednotliví vyučujúci pripravili pre žiakov nasledovné aktivity:

-Vedomostný kvíz: "Európske všeličo".

-"Skúmame a poznávame cudzie jazyky". (Žiaci mali za úlohu identifikovať jazyk, do ktorého patrí konkrétny výraz. Na vyhľadávanie použili IKT.)

-"Kto skôr nájde a zistí..." (Žiaci vyhľadávali v skupinách v knižnici v slovníkoch rôzne informácie, ktoré im pomohli splniť zadané úlohy.)

-Moskva - prezentácia. (Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o hlavnom meste Ruska a okrem toho mali možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, ako "chutí" ruský jazyk).

Najlepší študenti získali vecné ceny, ktoré boli financované Rodičovskou radou.

Geoekologického deň.

V rámci „ Geoekologického dňa“ študenti realizovali environmentálnu prax v ošetrovaní školskej záhrady, školského dvora a blízkeho okolia. (orezávali a ošetrovali stromy v okolí školy, vyhrabávali lístie, zbierali znečisťujúci odpad, presádzali kvety, upravovali kvetinový záhon) .

Lyžiarský kurz.

V dňoch 25. - 29. 1. 2016 sa uskutočnil lyžiarsky kurz žiakov 2.A triedy v Tatranskej Lomnici na lyžiarskych zjazdovkách Tatry Mountain Resorts internátnou formou. Ubytovanie a strava boli zabezpečené v penzióne Kamzík v Starej Lesnej. Zúčastnilo 25 žiakov 2.A triedy, z toho 9 chlapcov a 16 dievčat. Náklady spojené s LK (doprava, vleky, ubytovanie, strava) boli v plnej miere hradené z účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vedúcim LK bol PhDr. Miroslav Zelina, lyžiarskym inštruktorom Mgr. Daniel Kostka. LK prebehol podľa Plánu LK a Denného režimu schváleného riaditeľkou školy 21. 1. 2016. Počas LK bola exkurzia do observatória na Skalnatom Plese a do Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej. Pracovníci uvedeného vedeckého pracoviska priblížili žiakom hlavné zameranie tejto vedeckej inštitúcie a mali možnosť si pozrieť aj ďalekohľady, ktoré používajú pri svojej práci.

Prednáška Astronyx.

Dňa28. 10. 2015 sa pre žiakov školy uskutočnila prednáška firmy Astronyx na tému „Od Fonografu po iPod - Zvuk z konzervy“. V prednáške sa študenti dozvedeli dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu a prvého fotoaparátu až po mp3 prehrávač, či iPod. Žiaci spoznali najdôležitejšie míľniky a princípy, bez ktorých by sme postrádali mnoho bežných súčastí zábavy i poznania v dnešnom živote.

Európsky týždeň boja proti drogám.

Aj v našej škole sme si v mesiaci november prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prinášajú. Ku danej téme sa organizovala výtvarná súťaž Rodina bez cigariet - prezentovanie zdravého životného štýlu a negatívneho postoja k fajčeniu a iným návykovým látkam.

Beseda s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc.

2. marca 2016 sa v priestoroch mestskej knižnice konala beseda s rodákom zo Spišských Hanušoviec pánom Vojtechom Rušinom, ktorý pracuje v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici. Z diskusie s názvom: „Za čiernym Slnkom po svete“ je zjavné, že hlavnou myšlienkou stretnutia bolo pozorovanie pána Rušina a jeho výskumného tímu úplné zatmenie Slnka vo viacerých krajinách sveta, a to Niger, India, Sovietsky zväz, Indonézia, Mexiko, Čile, Mongolsko, Venezuela, Turecko, Juhoafrická republika, Zambia, Galapágy (Tichý oceán), Španielsko, Marshallove ostrovy, Francúzska Polynézia, Austrália, Gabon. Stretnutím s touto významnou a uznávanou osobnosťou študenti mali možnosť sa dozvedieť veľa informácií o živote Slnka a termodynamických procesoch v ňom, ale aj o kultúre, viere, vzdelávaní ľudí v jednotlivých krajinách sveta. Prednášajúci predstavil aj svoju novú knihu s názvom „eXtrémy“, kde opisuje túžbu po poznaní a zážitky z extrémnych ciest.

Biela pastelka.

Je celonárodnej verejnej zbierka organizovaná Úniou na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom Slovenska. Zbierka sa konala 25. septembra 2015 v mnohých mestách Slovenskej republiky. Do tejto zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy kúpou spinky v tvare bielej pastelky. Aj naša škola vyzbieranou sumou 69,55 € prispela k získaniu finančných prostriedkov na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým občanom pomáhajú začleniť sa do normálneho života.

Deň otvorených dverí na TU v Košiciach.

13. október 2015 bol pre všetkých študentov stredných škôl, ktorí sú technicky zameraní, príležitosťou zoznámiť sa s možnosťami štúdia na fakultách Technickej univerzity v Košiciach. Študenti oktávy si vďaka tejto akcii prezreli laboratóriá a odborné učebne a vypočuli prednášky na rôzne témy. V diskusii so študentmi fakúlt, o ktoré majú záujem, sa dozvedeli množstvo informácií o možnostiach štúdia na TUKE, spôsobe výučby, ale aj o uplatnení absolventov v praxi. Veríme, že im táto skúsenosť pomôže pri výbere ďalšieho štúdia.

English Week.

V dňoch 20. - 24. 6. 2016 do nášho gymnázia zavítal americký lektor Ray Sikorski, aby počas intenzívneho týždenného kurzu anglického jazyka zlepšil komunikačné schopnosti druhákov a tretiakov. Kurzu sa zúčastnilo 35 žiakov. Boli rozdelení na dve skupiny a každá skupina strávila s lektorom denne 3 vyučovacie hodiny. Žiaci si rozširovali slovnú zásobu a zdokonaľovali svoj hovorený prejav netradičnými a zábavnými aktivitami. Zaoberali sa rôznymi životnými situáciami, napr. u lekára, v reštaurácii, pri pracovnom pohovore a pod. Nechýbali ani zaujímavé hry či divadlo. Takto si naši študenti mohli otestovať a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti a osvojiť spontánnu hovorovú angličtinu. Jazykový týždeň mal pozitívny ohlas, o čom vás presvedčia aj vyjadrenia zúčastnených študentov:

Exkurzia gymnazistov v Krakowe.

Študenti 1. - 3. ročníka nášho gymnázia spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vyučujúcou geografie navštívili 1. júna 2016 starobylý Krakow - mesto mnohých tvárí, známe ako hlavné mesto kultúry a festivalov v strednej Európe. Hneď po príchode ich upútal nezabudnuteľný pohľad na jedno z najväčších miest Poľska, hlavné mesto Malopoľského vojvodstva, s nádhernou polohou na obidvoch brehoch rieky Visly.

Návšteva pána prezidenta na pôde našej školy.

Dňa 4. decembra 2015 sa uskutočnila návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Spišskej Starej Vsi. Hlavné uvítanie sa uskutočnilo pri Mestskom úrade v Spišskej Starej Vsi za účasti primátora mesta. Po stretnutí s predstaviteľmi mesta sa pán prezident presunul na gymnázium, kde ho s nadšením uvítali študenti aj zamestnanci školy. Po krátkom príhovore pána prezidenta sa v jazykovej učebni uskutočnila beseda za prítomnosti maturantov a 3.A. Hlavným bodom diskusie boli rady pána prezidenta o výbere vysokých škôl. Síce priestor na otázky nebol veľký vzhľadom na program pána prezidenta, väčšina otázok smerovala na školstvo, prerozdelenie financií v ňom, možnosti štúdia či už na Slovensku alebo v zahraničí. Počas tejto debaty pán prezident zaspomínal na svoje študentské časy, veselé príhody. Hlavným dôvodom návštevy pána prezidenta bolo spoznať školu, v ktorej práve jeho rodičia pôsobili ako učitelia. Jeho prezentovanie, postoj nás očarili a spríjemnili čas strávený v škole.

Plavecký kurz.

V dňoch 12. - 16. 10. 2015 sa žiaci 1. A triedy zúčastnili na plaveckom kurze v krytej plavárni v Starej Ľubovni. Vedúcim plaveckého kurzu a inštruktorom bol Miroslav Zelina, druhým inštruktorom bol Mgr. Daniel Kostka. Účasť žiakov bola takmer 74%. Neúčasť žiakov na plaveckom kurze bola z dôvodu momentálnej PN pre chorobu.

Doprava aj účasť na plavárni bola zabezpečená v spolupráci so žiakmi zo ZŠ v Spišských Hanušovciach a Matiašovciach. Ukázalo sa to ako správna voľba, čo sa prejavilo v znížených nákladoch pre žiakov.

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili na plaveckom kurze urobili kvalitatívny posun vo zvládnutí techniky plaveckých spôsobov kraul, prsia a znak.

Divadelné predstavenie - Hájnikova žena.

Študenti nášho gymnázia spolu so svojimi učiteľmi strávili pekné predpoludnie dňa 17. 9. 2015 v Spišskej Novej Vsi. Mohli si porovnať svoje vedomosti o diele P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena s umeleckým predvedením hercov Spišského divadla. Na predstavení sa zúčastnilo 80 žiakov našej školy a 6 pedagógov. Všetkým zúčastneným sa predstavenie veľmi páčilo a odniesli si z divadla krásny umelecký zážitok.

Vianočná tvorivá dielňa.

Sa začala už 11. 12. 2015 na dni otvorených dverí školy. Nielen naši študenti, ale aj žiaci okolitých základných škôl zdobili medovníky a vytvárali dlhočiznú vianočnú reťaz. Po premeraní mala dĺžku 140 m. Študentky 3. ročníka uvarili vianočný punč, ktorý všetkým veľmi chutil a pripravili prezentáciu o predvianočných a vianočných zvykoch na Slovensku pod názvom Čarovné Vianoce. V ďalších dňoch študenti vytvorili vkusné vianočné a novoročné pozdravy a v niektorých triedach sa objavili aj adventné vence či ikebany. Pevne verím, že v tejto tradícii budú naši študenti pokračovať.

Výstava Titanic.

Dňa 22.10.2015 sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo školskej exkurzie, ktorej cieľom bola návšteva výstavy Titanic. Konala sa v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave .Žiaci sa prostredníctvom výstavy oboznámili s históriou moreplavby, veľkými zámorskými objavmi, technickými vynálezmi, umeleckými smermi, ale aj politickou situáciou vo svete a na Slovensku na začiatku 20.storočia. Najzaujímavejšou časťou výstavy však bol pravdivý príbeh o Titanicu, od návrhu a stavby lode až po jej potopenie a osud pasažierov, ktorý mohli žiaci sledovať naživo pomocou pravých nálezov nájdených vo vraku potopenej lode. Medzi exponátmi boli časti vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich - doklady, šperky, kabelky a rôzne časti oblečenia.

Okrem týchto exponátov žiaci mohli vidieť aj repliky kajút, jedálne, schodiska a strojovne lode. Výstava bola zaujímavá a žiakov zaujala. Školská exkurzia bola spestrená aj návštevou Auparku a krátkou prehliadkou hlavného mesta, najmä okolia Bratislavského hradu.

Stretnutie Zamagurčanov v Bratislave.

6.2.2015 bol už 15. ročník novej série stretnutí rodákov v Bratislave. Cieľom tohto podujatia je stretnutie ľudí žijúcich mimo Zamaguria, ktorí sa možno počas celého roka nemajú možnosť pre pracovné povinnosti stretnúť.

Zorganizovanie plesu patrí docentovi Andrejovi Filipekovi a Mgr. Jozefovi Tužákovi, rodákom zo Spišskej Starej Vsi, žijúcim v Bratislave. Veľké ďakujem patrí Klubu Zamagurčanov na čele so svojím richtárom, docentom Andrejom Filipekom, pretože im záleží na tom, aby čo najviac Zamagurčanov získalo vysokoškolské vzdelanie. Pred časom vznikla myšlienka finančne podporiť študentov nášho gymnázia. Takže výťažok z tohto podujatia putuje aj k našim gymnazistom - najlepšiemu maturantovi ako príspevok na štart na vysokú školu a výbornému študentovi ako motivácia do ďalšieho štúdia.

Medzinárodný volejbalový turnaj ku Dňu študentstva.

Vyše dvadsaťročnú tradíciu má Medzinárodný volejbalový turnaj organizovaný našou školou pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Tento rok sme ho zorganizovali 13. novembra 2015. Napriek tomu, že nám vyšiel na piatok, môžeme ho hodnotiť ako veľmi vydarený. O jeho vyššiu úroveň sa postarali predovšetkým naši tradiční hostia z poľského Lýcea v Kroščenku a absolventi školy. Ďalšie družstvá chlapcov a dievčat tvorili žiaci našej školy.

Medzinárodný volejbalový turnaj v Kroščenku.

Na základe dlhoročnej spolupráce škola prijala pozvanie na Medzinárodný volejbalový turnaj pre chlapcov a dievčatá našej školy do Lýcea v Kroščenku. Turnaj sa uskutočnil 20. 06. 2016. Družstvo chlapcov reprezentovali Peter Ovcarčík, Stanislav Penxa, Dávid Papson, Marek Kostka, Rastislav Marhefka, Sebastián Tomaľa a Radovan Filip Novotný, ktorý dostal ocenenie za najužitočnejšieho hráča. Družstvo dievčat tvorili žiačky 1. a 2. ročníka Ivona Irhová, Viktória Novotná, Františka Irhová, Anna a Soňa Hubcejová, Jana Marhefková, Michaela Ovšonková, Anna Šmajdová. Obe družstvá po vyrovnaných výkonoch obsadili zhodne tretie miesto.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika:

1. Dlhodobý projekt Premena tradičnej školy na modernú v rámci OP Vzdelávanie s názvom Moderná škola - brána do sveta v školskom roku 2011/2012 bol prerušený - v decembri 2014 bol ukončený, jeho výsledky škola využíva v elektronickom vyučovaní cez portal školy http://www.e-gssv.sk/.

2. Projekt Das Bild den Anderen pracuje pod záštitou Goethe inštitútu. Je to medzinárodný projekt pre študentov nemeckého jazyka, ktorí si môžu prostredníctvom moderátorky projektu a svojej vyučujúcej nájsť partnerskú školu, resp. triedu zodpovedajúcu veku a počtu rokov štúdia nemčiny. Študenti sa zoradia do párov, ktoré si navzájom vymieňajú listy. Projekt funguje prostredníctvom internetu - E-mailov mimo vyučovacieho procesu. V školskom roku 2015/16 sa projektu zúčastnilo 10 študentov 2.A a 3.A triedy. Projekt organizoval Mgr. Daniel Kostka. Žiaci korešpondujú zo Srbskou a Švédskou SŠ a upevňujú poznatky z NEJ.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.12.2015

Druh inšpekcie: komplexná

Inšpekcia bola zameraná na stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. Podmienky výchovy vzdelávania boli na priemernej úrovni, vyučovanie predmetov bolo na priemernej až dobrej úrovni. Atmosféra na vyučovaní je priaznivá, treba však rozvíjať sociálne kompetencie žiakov a sebahodnotenie. Škola má vytvorené materiálno technické podmienky a dostatok didaktickej techniky. Škola má priaznivú klímu pre zapájanie žiakov do rôznych súťaží a aktivít. Nedostatky boli v spracovaní ŠkVP a UP, ktoré sa po ukončení inšpekcie odstránili, tiež sa zverejnili na web stránke školy.

Následná inšpekčná kontrola konaná 17.6. 2016 konštatovala splnenie prijatých opatrení a odstránenie nedostatkov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Výchovno-vzdelávací proces sme zabezpečovali v 5 klasických triedach, dvoch odborných učebniach (fyzika a informatika), v chemickom laboratóriu, v telocvični s posilňovňou a v športovom areáli. Jeho súčasťou je atletická dráha, basketbalové ihrisko a tenisový kurt a sauna školy.

Okrem chemického laboratória vyhovovali všetky učebne požiadavkám BOZP a výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Svojpomocne sme vymaľovali časť chodby na prízemí, v ostatných triedach iba poškodené časti stien. Nanovo sa vymaľovali aj všetky poškodené lavice školy a betónová časť plotu pred budovou školy. Robila sa údržba trávnatých plôch školského dvora, kvetinových záhonov a živého plota, parkoviska a chodníkov školy. Vymaľovali sa dvere do telocvične a vytvorili nástenné maľby na chodbe do šatní školy, ktoré symbolizujú školu. Nakoľko cez zimu bolo teplo sa neurobila ľadová plocha.

Každá trieda školy má interaktívnu tabuľu. Všetky triedy a odborné učebne môžu realizovať e- learning.

Z hľadiska potrieb uvádzame nasledovné skutočnosti:

- výmena podlahy v telocvični,

- riešenie havarijného stavu v chemickom laboratóriu,

- naďalej dopĺňať kabinetné zbierky o aktuálne pomôcky a programy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení sú v správe za celú Spojenú školu.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ: Príprava žiakov na vysokoškolské štúdium.

V školskom roku 2015/2016 sa nám darilo priebežne plniť ciele stanovené v pláne práce školy.

Jedným z hlavných cieľov je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium. V uplynulom školskom roku štúdium ukončilo 24 absolventov, ktorí úspešne zmaturovali. Z 24 študentov denného štúdia bolo na štúdium na vysokej škole prijatých 23 uchádzačov a jeden sa uplatnili na trhu práce. Presné údaje uvádzame v tabuľke.

Naša snaha smerovala k efektívnej motivácii žiakov tak, aby dosahovali čo najlepšie študijné výsledky. Tie boli potom vyhodnotené na zasadnutiach predmetových komisií a pedagogickej rade.

Žiaci si mali možnosť vyberať voliteľné predmety z ponuky voliteľných predmetov, čo prispelo k prehĺbeniu vedomostí a zručností z profilových predmetov a umožnilo žiakom dôsledne sa pripraviť na maturitnú skúšku.

Žiaci sa pod vedením učiteľov aktívne zapájali do predmetových olympiád a iných súťaží a mali možnosť pracovať v záujmových krúžkoch v škole a CVČ.

Na úseku výchovného poradenstva možno konštatovať kvalitnú spoluprácu medzi vedením školy, výchovným poradcom, rodičmi a samotnými žiakmi. Adaptačný proces žiakov I. ročníka prebehol bez väčších problémov. Rodičia boli pravidelne informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Vedenie školy sa počas školského roka stretlo dvakrát s radou rodičov a prerokovalo najpálčivejšie problémy a nedostatky.

Pozornosť sa venovala výučbe cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do atraktívnych projektov so zahraničnými partnerskými školami. Budúcnosť si vyžaduje, aby sme výučbe prírodovedných predmetov a cudzích jazykov venovali zvýšenú pozornosť, a tak zvýšili úspešnosť našich študentov pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a schopnosť implementovať svoje zručnosti do praxe.

V školskom roku 2015/16 sa do vzdelávania z počtu 12 učiteľov sa zapojilo 6, čo predstavuje 50%. Cieľom ostáva aj naďalej zvyšovanie kvalifikovanosti a kompetencií jednotlivých vyučujúcich, a preto budeme podporovať snahu zapájať do kontinuálneho vzdelávania čo najväčší počet učiteľov.


Počet absolventovPočet úspešných maturantovVysoké školyEvidovaní na úrade prácePočet zamestnaných
242423 1

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- dobré výsledky v prijímaní absolventov na vysoké školy,

- pestrá ponuka mimoškolskej a záujmovej činnosti pre žiakov,

- zapájanie sa do rôznych projektov (aj medzinárodných),

- pravidelné organizovanie výmenných pobytov a stretnutí s partnerskými školami v zahraničí (Žamberk, Kroscienko),

- organizovanie výchovno-vzdelávacích exkurzií a poznávacích zájazdov,

- ochota a pripravenosť učiteľov pracovať so žiakmi aj v mimovýučovacom čase,

- netradičné a doplnkové podujatia pre žiakov v čase vyučovania (Europský deň cudzích jazykov, Športový deň,

tvorivá dielňa, Prírodovedný deň, Deň gymnázia a pod.),

- stabilizovaný pedagogický kolektív s perspektívou,

- kvalifikovanosť učiteľov,

- dobrá spolupráca školy s radou školy a s rodičovskou radou,

- športový areál školy je na školskom dvore( basketbalové, minifutbalové ihrisko, tenisový kurt, ľadová plocha, sauna

školy, telocvičňa školy).

- Vybavenosť všetkých tried a učební pre e- learning.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- slabší záujem niektorých rodičov o dianie v škole a o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,

- nevyhovujúci stav podlahy v telocvični a vybavenie kabinetov,

- nedostatok finančných prostriedkov na nákup najnovších vzdelávacích pomôcok, na modernizáciu jednotlivých kabinetov a nábytku školy,

- demografický pokles narodených deti v Zamagurí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Po skončení maturitného ročníka bude v školskom roku 2016/2017 pokračovať v štúdiu na VŠ 18 žiakov, čo je 75% (z toho 7 chlapcov a 11 dievčat). Zameranie ďalšieho štúdia je nasledovné:

- Na VŠ s technickým zameraním sa rozhodlo študovať 8 žiakov (38,89 %)

- Na VŠ s ekonomickým zameraním bude študovať 1 žiačka (5,56%)

- Na VŠ s prírodovedným zameraním budú študovať 2 žiačky (11,11%)

- Na VŠ s humanitným zameraním a súvisiacim so zdravotníctvom budú študovať 4 žiačky (22,22%)

- Na SŠ s pedagogickým zameraním budú študovať 2 žiačky (11,11%)

- Na VŠ so zameraním na verejnú správu bude študovať 1 žiačka (5,56%).

Jedna študentka bude pokračovať na pomaturitnom štúdiu so zameraním na fyzioterapiu.

5 žiaci (20,83%) nebudú pokračovať v ďalšom štúdiu z dôvodu neprijatia na VŠ, resp. z vlastného rozhodnutia.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vedenie školy, ZO OZ PŠaV a bezpečnostný technik vykonávajú pravidelné kontroly na pracovisku zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zistené nedostatky sa odstraňujú priebežne.

O psychohygienu žiakov sa starajú okrem vedenia školy, triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich aj pedagogickí zamestnanci poverení koordináciou rôznych zložiek výchovy.

Rozvrh hodín sme sa snažili zostaviť v súlade s psychohygienickými zásadami, aj keď sa to kvôli rôznym obmedzeniam ako napríklad odchody autobusov a prechod učiteľov na vyučovacie hodiny do ZŠ sa nepodarilo úplne dodržať. Tvorbu rozvrhu ovplyvnila aj skutočnosť, že mnoho žiakov dochádza z bližšieho i vzdialenejšieho okolia a sú časovo obmedzení autobusovými spojmi. Žiaci i zamestnanci mali možnosť stravovať sa v školskej jedálni Základnej školy v Spišskej Starej Vsi.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2015/2016 pracovalo v škole 7 záujmových krúžkov. Viedlo ich 6 pedagogických zamestnancov školy. Do krúžkovej činnosti sa zapojilo 112 žiakov školy Cieľom bolo prehĺbiť záujem o záujmovú, umeleckú, náučnú a športovú činnosť a objaviť v žiakoch skryté talenty. Vedenie školy vytvorilo vhodné podmienky pre realizáciu záujmovej činnosti. Tak mohli žiaci zmysluplne tráviť voľný čas a všestranne rozvíjať svoje schopnosti pod vedením pedagógov - vedúcich krúžkov.

Činnosť niektorých krúžkov bola zameraná aj na prípravu žiakov na predmetové olympiády, celoslovenskej súťaže z fyziky FKS, SOČ a prípravu na MSR v šachu. Financované boli zo vzdelávacích poukazov.


Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bologia pre maturantov14 Mgr. Mária Čarnogurská
Fyzika8 Mgr. Ján Džunko
Krúžok anglického jazyka13 Mgr. Daniela Krajgerová
Matematika pre maturantov a VŠ34 Mgr. Miloslav Cisko
Programovanie a logika29 RNDr. Mária Semančíková
Stolný tenis7 Mgr. Daniel Kostka
Šachový10 Mgr. Miloslav Cisko
Volejbal21 PhDr. Miroslav Zelina

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovská rada ako samosprávny orgán bola pre vedenie školy dobrou spätnou väzbou pri získavaní informácií z iných zdrojov a podieľala sa na zosúladení požiadaviek a potrieb záujmov žiakov, rodičov a školy. Podieľala sa na riešení aktuálnych problémov, materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, odmeňovaní žiakov s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami, na úhradách cestovného pre žiakov na olympiády, športové a iné súťaže a pod.

Rodičovská rada mala 6 členov, zastúpenie v nej mala každá trieda. Predsedom bol Ing. Ján Trebuňa a pokladníkom Ing. Dušan Rušin.

Rodičovská rada plnila funkciu verejnej kontroly práce školy. V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili tri zasadnutia, dve boli plenárne a zároveň triedne, okrem toho ešte jedno v triedach 4.A zamerané k príprave maturitnej skúšky žiakov.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Počas školského roka sme spolupracovali na rôznych úrovniach s mnohými inštitúciami:

- s mestom Spišská Stará Ves ako zriaďovateľom školy,

- s MPC v Prešove,

- so ZŠ v Spišskej Starej Vsi a s ostatnými hlavne zamagurskými základnými školami,

- s CVČ v Spišskej Starej Vsi,

- s Pedagogickou poradňou v Kežmarku,

- s a.s. Zastrova v Spišskej Starej Vsi,

- s Lekárňou Cyprián v Spišskej Starej Vsi,

- s firmou OVOX v Spišskej Starej Vsi,

- so Správou PIENAP-u v Červenom Kláštore,

- s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku,

- s Ligou proti rakovine,

- s policajným zborom v Spišskej Starej Vsi,

- s vysokými školami (Prírodovedeckou fakultou UPJŠ,TU v Košiciach),

- s Európskym centrom pre zahraničnú politiku,

- s gymnáziom T.Vansovej v Starej Ľubovni, gymnáziom P.O. Hviezdoslava v Kežmarku a ostatnými strednými školami v blízkom okolí.

-s gymnáziom Žamberk

Záver

Vypracoval: Mgr. Anna Kromková

V Spišskej Starej Vsi , 28. septembra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria