Navigácia

O škole

História školy

KALENDÁRIUM ŠKOLY

 

Kalendárium školy

 

1957 – otvorenie detašovanej triedy v Spišskej Starej Vsi pri Jedenásťročnej strednej škole                                     (JSŠ) v Starej Ľubovni

1959 – pričlenenie ročníkov JSŠ k Osemročnej škole v Spišskej Starej Vsi

      - riaditeľom bol František Krišanda

1960 – prví absolventi školy

1963 – oddelenie ročníkov JSŠ od základnej deväťročnej školy (ZDŠ)

1963 – vznik strednej všeobecnovzdelávacej školy (SVŠ)

1963 – zmena vo funkcii riaditeľa školy (Fr. Krišandu vystriedal Ján Šima)

1966 – pričlenenie ZDŠ k SVŠ

1969 – zmena vo funkcii riaditeľa školy, nastupuje Juraj Gibeľ

1970 – zriadenie gymnázia v Spišskej Starej Vsi

1972 – definitívne osamostatnenie gymnázia od ZDŠ

1972 – pričlenenie Učňovskej školy Okresného podniku Obnova – Vkus v Spišskej Starej Vsi a Tatrasvitu v Spišskej Starej Vsi

1974 – nadviazanie družobných vzťahov s gymnáziom v Žamberku v Čechách

1974 – organizovanie 1. Plesu jari a mladosti

1980 – odčlenenie učňovskej školy

1991 – zmena vo funkcii riaditeľa školy, nastupuje Mária Frísová

1994 – v škole učí 1. americký lektor z Peace Corps (Amerických mierových zborov) – Thomas Henry

1996 – otvorenie prvej triedy gymnázia s osemročným štúdiom so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky

1996 – zmena zriaďovateľa (Krajský úrad Prešov)

1998 – pripojenie školy na internet

1999 – zmena vo funkcii riaditeľa školy (nastupuje Mgr. Daniela Žabková)

2000 – obnovenie činnosti rady školy

2000 – prvé testovanie maturantov MONITOR

2000 – plynofikácia školy

2001 – vytvorenie loga školy

2001 – ústredné kúrenie a plynofikácia domova mládeže a školskej jedálne

2002 – zmena zriaďovateľa (Prešovský samosprávny kraj)

2002 – vytvorenie www stránky školy

2002 – rekonštrukcia domova mládeže

2003 – rekonštrukcia školskej jedálne

2004 – prví maturanti osemročného štúdia

2004 – organizovanie 1. Dňa cudzích jazykov

2004 – organizovanie 1. Školských olympijských hier

2004 – výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (ostáva Mgr. D. Žabková)

2005 – organizovanie 1. Dňa prírodovedných predmetov

2006 – organizovanie 1. Plesu absolventov

2006 – získanie akreditácie z Ministerstva školstva na organizovanie vzdelávacích kurzov informatiky a anglického jazyka pre verejnosť

2006 – realizácia 1. medzinárodného projektu SOCRATES – S rozprávkami prekonáme hranice

2007 – pozastavenie prevádzky domova mládeže

2007 – získanie akreditácie na organizovanie kurzov nemeckého jazyka

2008 – začiatok zavádzania IKT vo vyučovacom procese školy – 1. interaktívna tabuľa e-beam v škole

2008 – v rámci projektu  Zdravá škola sa zriadila sauna školy

2009 – projekt Otvorená škola 2009  s názvom: „IKT v projektovom vyučovaní prírodovedných predmetov“, zavedenie systému  Vernier a metódy počítačom podporovaného laboratória

2009 – žiadosť a schválenie operačného programu Vzdelávanie,  opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú s názvom „Moderná škola - brána do sveta“

2009 – zriadenie wifi siete školy

2009 – organizácia prvej akcie Darovania krvi

2009 – gymnázium sa ako jedna z prvých troch škôl PSK stáva vzorovou školou Planéty vedomosti

2010 – realizácia projektu Moderná škola - brána do sveta (ITMS 26110130146), v ktorom  učitelia vytvorili interaktívne cvičenia, pracovné listy a návody na meranie v laboratórnych cvičeniach, čím škola získala materiálne vybavenie v hodnote cca 24 000€

2010- účasť troch učiteľov školy v národnom projekte „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ vzdelávanie  v oblasti e-learningu a IKT vo vyučovacom procese, škola získala 8 PC a tri notebooky pre učiteľov

2010 – výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (Mgr. Daniel Kostka)

2010 – 1. Gymnáziálny ples, pokračovanie tradície Plesov jari a mladosti

2011 – zriadenie e-learningového portálu školy: http://e-gssv.sk/ s prístupom  cez internet pre žiakov a učiteľov školy s učebnými materiálmi v elektronickej podobe,  overenie pracovných listov a interaktívnych cvičení z projektu v elektronickom vyučovaní žiakmi školy

2011 – vyradenie  gymnázia zo siete škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

2011 – vznik Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves s organizačnou zložkou Gymnázium, zriaďovateľom je Mesto Spišská Stará Ves

2011 - zmena vo funkcii riaditeľa, poverená riadením Mgr. Anna Kromková

2011- otvorenie dvoch tried večerného štúdia

2012 – výberové konanie na funkciu riaditeľa Spojenej  školy (Mgr. Anna Kromková)

2012 - začiatok účinkovania profesionálneho šachového klubu v 2. lige zloženého z učiteľov a žiakov školy vďaka úspešnému projektu Šachy pre každého

2014 – prístup na wifi školy generované pre všetkých študentov

2014 – prechod na elektronickú triednu knihu

2014 - projekt školská čitáreň - obnovenie školskej knižnice a vytvorenie čitárne v rámci projektu Komprax

2014 - projekt Graffiti - nástenné maľby na chodbe v rámci projektu Komprax

2015 - vznik elektronického časopisu

2015 - návšteva pána prezidenta Andreja Kisku

2016 - prechod na elektronický dochádzkový systém

2016 - poslední maturanti osemročného gymnázia

2016 - organizovanie 1. Európskeho týždňa športu

2016 - organizovanie 1. Týždňa s lektorom angličtiny

2017 -  zriadený facebookový profil školy

2017 - škola sa stáva  IT akadémia partner

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Spišská Stará Ves
    SNP 3/5 , 061 01 Spišská Stará Ves
  • škola: 0524822067,
    riaditeľka: 0911255959,
    zástupca: 0911241744

Fotogaléria